| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/228/10 Rady Gminy Murów

z dnia 23 września 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Murów w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 5 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Murów uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie działające na terenie Gminy Murów organizacje i podmioty, o których mowa w ust. 1.

3. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wynik nie jest wiążący dla organów gminy.

4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 1.

§ 3. Konsultacje mogą być prowadzone, w co najmniej jednej z podanych form:

1) pisemnej - poprzez przesłanie projektu aktu prawa miejscowego do podmiotów, o których mowa w §2 ust.1 w celu wyrażenia pisemnej opinii w danej kwestii,

2) zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Murów w Biuletynie Informacji Publicznej na okres nie krótszy niż 7 dni,

3) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

§ 4. 1. O wyborze formy konsultacji decyduje Wójt Gminy Murów.

2. Informację o podejmowanych konsultacjach zamieszcza się na stronie internetowej Gminy. Informacja powinna określać przedmiot konsultacji, termin konsultacji, formy konsultacji.

3. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

4. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, zawiadomienie wysyła się drogą pocztową lub elektroniczną w taki sposób, by dotarła do organizacji w terminie nie późniejszym niż na 7 dni przed terminem spotkania. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

§ 5. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Sowada

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »