| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Umowa Burmistrza Miasta Nysa

z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie współfinansowania " Budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza w Nysie - odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową"

§ 1.

1.Dotowany oświadcza, że w ramach zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2164 O ulica Długosza w Nysie" zrealizował roboty związane z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza w Nysie - odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową, długości około 1 km.

2.Zadanie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759) w trybie przetargu nieograniczonego.

3.Wartość zadania w zakresie budowy kanalizacji deszczowej na podstawie zawartej umowy wynosi 490 231,89 zł brutto. Część robót na kwotę 71 713,95 zł brutto zostało wykonane staraniem Powiatu. Do współfinansowania pozostają koszty w wysokości 418 517,94 zł. Ostateczny koszt robót znany będzie po zakończeniu i odbiorze robót.

4.Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nysie Nr LIII/796/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Nysa na 2010 rok Dotujący przekaże Dotowanemu dotację celową w kwocie nie większej niż 209 260,00 zł słownie: dwieście dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), z przeznaczeniem na " Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Długosza w Nysie - odcinek łączący ul. Rodziewiczówny z ul. Orzeszkową w Nysie", jednak jej ostateczna wysokość, nie większa jednak niż 50% poniesionych kosztów, wynikać będzie z dokumentów przedłożonych przez Dotowanego, o których mowa w § 6 ust. 1.

§ 2.

1. Dotowany zobowiązuje się do wykorzystania dotacji na cel określony w § 1 Umowy.

2. W przypadku realizacji zadania niezgodnie z warunkami określonymi w umowie Dotujący zastrzega sobie prawo jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i odmowy wypłaty środków z dotacji, a w przypadku niezgodnego z celem, oznaczonym w umowie, przeznaczenia dotacji - prawo żądania jej zwrotu w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania dotacji z budżetu Dotującego, a Dotowany zobowiązany jest w takim przypadku do jej zwrotu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 3.

1. Szczegółowy zakres robót ujęty jest w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót oraz w ofercie Wykonawcy robót.

2. Całkowity koszt zadania obejmuje wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją.

3. Nadzór inwestorski zapewnił Dotowany we własnym zakresie.

§ 4.

Dotowany zobowiązuje się do odbioru i rozliczenia zadania, przy czym rozliczenie zostanie dokonane w sposób określony w § 6 ust. 1 i 2.

§ 5.

1. Podstawą przekazania kwoty dotacji, o której mowa w § 1 ust. 4, będzie przedłożenie Dotującemu uwierzytelnionych kserokopii następujących dokumentów:

1) protokołu z wyboru Wykonawcy robót,

2) umowy z Wykonawcą robót,

3) faktury za wykonane robot, wraz z potwierdzeniem ich zapłaty,

4) protokołu odbioru końcowego zadania,

2. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów określonych w ust. 1 Dotowany przekaże Dotującemu w terminie 7 dni od daty odbioru robót.

3. Kwota, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy zostanie przekazana w ciągu 7 dni od daty otrzymania dokumentów ujętych w ust.1 na konto Dotowanego

Bank Spółdzielczy Otmuchów o/Nysa05 8872 1026 0031 4950 2000 0010

4. Dotowany zobowiązany jest do wykorzystania dotacji w terminie do dnia 15.12.2010r., a środki niewykorzystane do tego w terminu zwrócić na rachunek Dotującego do dnia 20.12.2010r. W razie niezachowania terminu zwrotu niewykorzystanej części zastosowanie ma przepis art. 251 ust. 5 ustawy o finansach publicznych.

5.W przypadku zmniejszenia zakresu robót wynikających z realizacji zadania, o którym mowa w § 1, dotacja ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby udział Dotującego w kosztach realizacji zadania nie przekroczył 50% wartości zadania. Środki z dotacji wypłacone ponad określony wyżej udział traktowane są jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokości.

§ 6.

1.Dotowanego w realizacji wszystkich czynności wynikających z niniejszej Umowy reprezentował będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Nysie.

2. Ustala się, że przedstawiciel Dotującego powołany będzie na członka komisji odbiorowej.

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

§ 8.

Wszelkie zmiany w postanowieniach Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egz. dla Dotowanego i dwa egz. dla Dotującego.

§ 10.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Dotowany:

Dotujący:

STAROSTA


Adam Fujarczuk


WICESTAROSTA


mgr Czesław Biłobran


SKARBNIK POWIATU


mgr Bogusława Stankiewicz

z up. BURMISTRZA
Z-ca BURMISTRZA


mgr inż. Ryszard Walawender


SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Marian Lisoń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »