| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IX/66/11 Rady Gminy Branice

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Branice lub jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Branice uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych Gminy Branice lub jednostek podległych Gminy Branice, mających charakter cywilnoprawny, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

§ 2.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) dłużniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

2) jednostce podległej - oznacza to Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach i Zespół Obsługi Oświaty, Kultury i Sportu w Branicach,

3) uldze - oznacza to umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty całości lub części wierzytelności,

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

5) wierzycielu - oznacza to Gminę Branice lub jej jednostkę podległą,

6) wierzytelności - oznacza to należność główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny oraz należności uboczne to jest odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego lub egzekucyjnego,

7) Wójcie, Skarbniku, Radzie Gminy - oznacza to odpowiednio Wójta Gminy Branice, Skarbnika Gminy Branice i Radę Gminy Branice.

§ 3.

1. Do udzielania ulg w spłacie wierzytelności uprawnieni są:

1) Wójt, jeżeli kwota wierzytelności nie przekracza 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych), a suma wierzytelności wobec których zastosowano ulgi w danym roku kalendarzowym nie przekracza 7.500 zł (słownie siedem tysięcy pięćset złotych),

2) Wójt, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy, jeżeli kwota wierzytelności przekracza 2.000 zł (słownie dwa tysiące złotych) lub suma wierzytelności wobec których zastosowano ulgi w danym roku kalendarzowym przekracza 7.500 zł (słownie siedem tysięcy pięćset złotych).

2. Wójt może upoważnić do udzielania ulg w zakresie wierzytelności nie przekraczających kwoty 500 zł (słownie pięćset złotych) osoby kierujące jednostkami podległymi, z tym, iż jeśli suma wierzytelności wobec których zastosowano ulgi w danym roku kalendarzowym przekracza 7.500 zł (słownie siedem tysięcy pięćset złotych) ulgi mogą być udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Gminy.

3. Projekt oświadczenia lub umowy w kwestii udzielenia ulgi wymaga opinii Skarbnika lub Głównego Księgowego jednostki podległej jeśli wierzytelność jest związana z ich działalnością.

§ 4.

Ważny interes dłużnika lub interes publiczny uzasadniający zastosowanie ulgi zachodzi w szczególności gdy:

1) Zaistniały okoliczności wskazane w art. 56 ust. 1 pkt 1 do 4 ustawy,

2) W wyniku postępowania egzekucyjnego lub na innej podstawie stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, z którego można by dochodzić wierzytelności,

3) Przed wszczęciem egzekucji okazało się, że ściągnięcie wierzytelności zagraża egzystencji dłużnika, jego rodziny lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu,

4) Nie można ustalić osoby dłużnika, jego miejsca zamieszkania lub siedziby,

5) Z uwagi na społecznie użyteczny przedmiot działalności dłużnika udzielenie ulgi leży w interesie społecznym,

6) Zastosowanie ulgi w sytuacji przejściowych trudności ekonomicznych dłużnika przyczyni się do sprawnego i pełnego zaspokojenia przyszłych wierzytelności wierzyciela.

§ 5.

1. Zastosowanie ulg może nastąpić na uzasadniony wniosek dłużnika, z tym iż w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy ulgi mogą być zastosowane także z urzędu.

2. Udzielenie ulg następuje w drodze umowy wierzyciela i dłużnika, a w przypadku stosowania ulgi z urzędu w formie jednostronnego oświadczenia woli wierzyciela.

3. Zastosowanie ulg w przypadku, gdy oprócz dłużnika zobowiązane są inne osoby może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników. Jeśli wśród nich są osoby lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą ulgi w spłacie wierzytelności mogą być udzielone jako:

1) nie stanowiące pomocy publicznej,

2) stanowiące pomoc de minimis zgodnie z obowiązującymi aktami prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących pomocy publicznej.

4. Umorzenie należności głównej odnosi skutek także względem należności ubocznych, w tym odsetek naliczonych do dnia umorzenia. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności głównej, w odpowiednim stosunku do tej należności podlegają umorzeniu odsetki naliczone do dnia złożenia wniosku i inne należności uboczne, z zastrzeżeniem że umorzenie części należności może nastąpić po uregulowaniu pozostałej kwoty.

5. Dopuszczalne jest umorzenie jedynie należności ubocznych.

6. Od wierzytelności, których spłata została odroczona lub rozłożona na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od dnia udzielenia ulgi do dnia ustalonego jako termin spłaty.

7. Wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty oraz innymi należnościami ubocznymi w przypadku gdy:

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,

2) dłużnik wprowadził wierzyciela w błąd co do okoliczności uzasadniających udzielenie ulgi,

3) dłużnik nie dotrzymał terminu płatności odroczonej spłaty wierzytelności w jakiejkolwiek części bądź terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona spłata.

§ 6.

1. Dłużnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą mogą być udzielane ulgi, które:

1) nie stanowią pomocy publicznej,

2) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Wspólnoty Europejskiej dotyczących tego rodzaju pomocy.

2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa w §6 ust. 1 pkt. 2 podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia udzielającemu pomocy zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

3. Łączna wartość pomocy udzielonej podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą nie może przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L z 2006 roku Nr 379 strona 5).

§ 7.

1. Wniosek o udzielenie ulgi, o którym mowa § 5 ust 1 winien zawierać:

1) podstawowe dane wnioskodawcy:

a) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej: imię, nazwisko oraz adres zamieszkania,

b) w przypadku pozostałych dłużników: imię i nazwisko lub nazwę jednostki, NIP, REGON, numer właściwego dla wnioskodawcy rejestru lub ewidencji ze wskazaniem jej nazwy i organu prowadzącego, adres siedziby lub miejsca zamieszkania;

2) sprecyzowanie żądania z określeniem jakiej ulgi oczekuje wnioskodawca,

3) uzasadnienie żądania,

4) określenie terminu spłaty (w przypadku odroczenia terminu spłaty),

5) określenie ilości rat oraz terminu ich spłaty (w przypadku rozłożenia na raty),

2. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające zasadność udzielenia wnioskowanej ulgi.

§ 8.

1. Pracownicy podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Branice oraz osoby kierujące jednostkami podległymi zobowiązane są przedkładać Wójtowi za pośrednictwem Skarbnika sprawozdania o zakresie udzielonych ulg w spłacie wierzytelności: 1) Za okresy półroczne według stanu na dzień 30 czerwca, 2) Za okresy roczne według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.

2. Wójt przedstawia Radzie Gminy informację o wysokości ulg udzielonych w roku budżetowym według stanu na dzień 31 grudnia w terminie do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego.

§ 9.

Wnioski o udzielenie ulg, dotyczące wierzytelności, złożone ale nierozpatrzone do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 11.

Traci moc uchwała Nr VII/33/07 Rady Gminy Branice z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Branice oraz pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Branice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »