| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr OWA-4210-83(4)/2011/3035/Vzm4/ML Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 listopada 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła EPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późń. zm.), w związku z art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późń. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego,


po rozpatrzeniu wniosku


przedsiębiorstwa energetycznego:

EPS Polska Sp. z o. o.,

z siedzibą w Warszawie,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", które posiada:- numer 0000290983 w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,


- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 525-10-05-960,


zawartego w piśmie z dnia 28 października 2011 r. (bez znaku), o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła,


postanawiam

zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę taryfy dla ciepła, zatwierdzonej moją decyzją z dnia 19 października 2010 r. nr OWA-4210-43(13)/2010/3035/V/ML, zmienioną decyzją z dnia 17 marca 2011 r. nr OWA-4210-15(4)/2011/3035/Vzm/ML, z dnia 2 czerwca 2011 r. nr OWA-4210-25(4)/2011/3035/Vzm2/ML oraz z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr OWA-4210-60(4)/2011/3035/Vzm3/ML na okres do 30 kwietnia 2012 r.
UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwu udzielono koncesji na:

- wytwarzanie ciepła - decyzją Nr WCC/1014/3035/W/3/2001/BK z dnia 28 listopada 2001 r., z późnieszymi zmianami,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzją Nr PCC/1000/3035/W/3/2001/BK z dnia 28 listopada 2001 r., z późnieszymi zmianami,

- obrót ciepłem - decyzja nr OCC/331/3035/W/OWA/2001/DL z dnia 16 marca 2007 r. z póżń. zm.

Na podstawie powyższych koncesji Przedsiębiorstwo zaopatruje w ciepło odbiorców z terenu województwa opolskiego z miejscowości Krapkowice.

Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzja z dnia 19 października 2010 r. nr OWA-4210-43(13)/2010/3035/V/ML, zmienioną decyzją z dnia 17 marca 2011 r. nr OWA-4210-15(4)/2011/3035/Vzm/ML, z dnia 2 czerwca 2011 r. nr OWA-4210-25(4)/2011/3035/Vzm2/ML oraz z dnia 12 sierpnia 2011 r. nr OWA-4210-60(4)/2011/3035/Vzm3/ML na okres do 30 kwietnia 2012 r.

W piśmie z dnia 28 października 2011 r. Przedsiębiorstwo przedkładając zmianę ww. taryfy, zwróciło się z wnioskiem jej zatwierdzenie w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło w miejscowości Krapkowice.

Uzasadnieniem powyższej zmiany jest okoliczność przewidziana w § 28 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291) w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło, tj. istotny wzrost kosztów zakupu paliwa weglowego w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie obowiązujacej taryfy dla ciepła,spowodowany zmianą (wzrostu) cen paliwa węglowego, jest to niezalezna od Przedsiębiorstwa zmiana warunkow zewnętrznych prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej związanej z dostarczaniem ciepła do odbiorców z miejscowości Kkrapkowice.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami obowiązującego rozporządzenia taryfowego.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W niniejszej sprawie, słuszny interes strony przejawia się w uprawnieniu do zapewnienia Przedsiębiorstwu pokrycia przez zmianę taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności w zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło.

Zważywszy, iż w niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, postanowiłem orzec, jak w sentencji.


POUCZENIE


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy wysłać pod adres: Oddział Centralny Urzędu Regulacji Energetyki ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).


3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetki


Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).


inspektor
Małgorzata Lewkowicz


Otrzymuje:

1. EPS Polska Sp. z o.o.

ul. Krolowej Marysieńki 10; 02-954 Warszawa

2. Wojewoda Opolski

Załącznik do Decyzji Nr OWA-4210-83(4)/2011/3035/Vzm4/ML
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 listopada 2011 r.
Zalacznik1.pdf

EPS Polska Sp. z o.o. akt zmiany taryfy dla ciepła 9.110001

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »