Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 1 grudnia 2011 r.

w sprawie zasad przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Namysłów.

§ 2. Stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne może otrzymać uczeń szkoły podstawowej lub gimnazjum, zwanych dalej szkołą, który spełnia co najmniej jedno z niżej wymienionych kryteriów:

1) został najlepszym absolwentem szkoły, osiągając w ostatnim roku swojej edukacji najwyższą średnią ocen;

2) został laureatem lub finalistą konkursu czy olimpiady szczebla co najmniej wojewódzkiego.

§ 3. Warunkiem otrzymania stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne, określone w § 2, jest posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania.

§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje do Burmistrza Namysłowa dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń. Wniosek składa się nie później niż na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć lekcyjnych w danym roku szkolnym.

2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do uchwały.

§ 5. 1. Stypendium ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej i przyznawane jest w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

2. Jednemu uczniowi przyznaje się jedno stypendium bez względu na ilość jego osiągnięć edukacyjnych.

3. Wysokość stypendium nie może przekroczyć kwoty 1 000,00 złotych.

4. Przyznane stypendium wypłacane jest rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia.

§ 6. Stypendium przyznaje Burmistrz Namysłowa na podstawie wniosku spełniającego kryteria określone w niniejszej uchwale.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk


Załącznik do Uchwały Nr X/100/11
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 1 grudnia 2011 r.

Namysłów dnia .................................

Pieczęć Szkoły

BURMISTRZ NAMYSŁOWA

WNIOSEK

o przyznanie stypendium za szczególne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym .........../...........

1. Imię i Nazwisko ucznia - ......................................................................................................................

2. Klasa - ..................................................................................................................................................

3. Data i miejsce urodzenia - ....................................................................................................................

4. Nr PESEL - ...........................................................................................................................................

5. Adres zamieszkania - ............................................................................................................................

6. Telefon rodziców lub prawnych opiekunów ucznia - ..........................................................................

Uzasadnienie wniosku (osiągnięcia edukacyjne ucznia)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe