reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/127/13 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie w określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) - Rada Gminy Kamiennik uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały:

1) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.

3) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.

2. Deklaracje składa się w siedzibie Gminy Kamiennik - Urząd Gminy Kamiennik, ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik.

3. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości lub 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w poprzednio składanej deklaracji.

4. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) Kopię obowiązującej na dzień 1 stycznia 2013 r. umowy na odbieranie odpadów komunalnych zawartej z przedsiębiorcą lub informacji o jej braku,

2) W przypadku gdy deklarację składa inna osoba niż właściciel nieruchomości, do deklaracji należy załączyć pełnomocnictwo,

3) W odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy,w przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji działalności, dokument potwierdzający ten fakt.

§ 2. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele są zobowiązani złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2013r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamiennik.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Aleksander Słonina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/127/13
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/13
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a na terenie której powstają odpady komunalne

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/127/13
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 24 stycznia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla częsci nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama