| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz.1240 z pożn.zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 45 270 861 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 26 812 787 zł,

2) dochody majątkowe: 18 458 074 zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 46 080 461 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 23 104 561 zł, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 764 340 zł.

2) wydatki majątkowe: 22 975 900 zł.

- jak w załączniku nr 2

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 809 600 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 500 000 zł

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 690 400 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 500 000 zł. w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości 2 000 000 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 93 068 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,-zł

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 3 079 300 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 79 000 zł przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 59 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10. Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:

1) dochody 34 320 zł

2) wydatki 34 320 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 2 246 496 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12. Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości 300 000 zł. w tym wydatki na rok 2013 w kwocie 100 000 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 9 ( załącznik 9a -zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r.)

§ 13. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

- zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

1) zaciągania w roku 2013 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2014 roku na łączną kwotę 2 000 000 zł,

2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do wysokości 2 000 000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

3) udzielania zaliczek na poczet wydatków bieżących do wysokości 10 000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz


Marek Kołodziej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz na 2013 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

plan wydatków budżetu Gminy Skarbimierz na 2013 r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2013 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy Skarbimierz na 2013 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Plan na 2013 r. Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów własnych na wyodrębnionym rachunku przy Gm.Szkole Podstawowej w Skarbimierzu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje z budżetu Gminy na 2013 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik9a.pdf

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2013 r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/153/2012
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY UNIJNYCH

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »