Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XVIII/224/12 Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 28 grudnia 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 235,
art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok, zmienionej uchwałami Nr XII/156/12 z dnia 1 marca 2012 r.,
Nr XIII/166/12 z dnia 26 kwietnia 2012 r., Nr XIV/180/12 z dnia 19 czerwca 2012 r., Nr XV/190/12 z dnia 6 września 2012 r., Nr XVI/198/12 z dnia 25 października 2012 r. i Nr XVII/208/12 z dnia
29 listopada 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu na rok 2012, zmniejsza się o kwotę 32 411 zł, z czego:

1) dochody bieżące zwiększa się w dziale 758 - Różne rozliczenia, o kwotę 235 847 zł;

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 268 258 zł, z czego:

a) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w zakresie sprzedaży majątku, zmniejsza się o kwotę 235 847 zł,

b) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zmniejsza się o kwotę 32 411 zł, na dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

2. Wydatki majątkowe budżetu na rok 2012, zmniejsza się o kwotę 32 411 zł, w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

3. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Jarosław Iwanyszczuk


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/224/12
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe