Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXVIII/258/12 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, Nr 227 poz. 1505; Nr 237 poz. 1570; z 2009 r. Nr 18 poz. 97; Nr 31 poz. 206; Nr 98 poz. 817; Nr 95 poz. 788; Nr 92 poz. 753; Z 2010 r. Nr 78 poz. 513; Nr 107 poz. 679; z 2011 r. Nr 63 poz. 322; Nr 82 poz. 451; Nr 106 poz. 622; Nr 112 poz. 654; Nr 113 poz. 657; Nr 122 poz. 696)) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2013 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Harmonogram dyżurów aptek w Strzelcach Opolskich w 2013 r. roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady


Henryk Bartoszek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/258/12
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/258/12
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Harmonogram dyżurów aptek w Strzelcach Opolskich w 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe