Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI/218/13 Rady Miejskiej Brzegu

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Brzegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Miejska Brzegu uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeg, zwany dalej "Regulaminem", określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brzeg.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - rozumie się przez to Gminę Brzeg,

2) PSZOK - rozumie się przez to punkt selektywnej zbiórki odpadów,

3) PPSZOK - rozumie się przez to pomocniczy punkt selektywnej zbiórki odpadów,

4) gospodarstwo domowe- rozumie się przez to jedną osobę fizyczną lub zespół osób fizycznych spokrewnionych lub niespokrewnionych ze sobą, zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny jednorodzinny, pod jednym adresem,

5) mikro gospodarstwo domowe - rozumie się przez to jedno osobowe gospodarstwo domowe,

6) małe gospodarstwo domowe - rozumie się przez to dwuosobowe gospodarstwo domowe,

7) średnie gospodarstwo domowe - rozumie się przez to trzyosobowe gospodarstwo domowe,

8) duże gospodarstwo domowe - rozumie się przez to gospodarstwo domowe, obejmujące cztery osoby i więcej.

9) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady zgodnie z treścią art. 3, ust.3, pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

10) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady zgodnie z treścią art. 3, ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

§ 2. 1. Na terenie Gminy obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się poprzez:

1) selektywne zbieranie przez właścicieli nieruchomości u źródła z wydzieleniem następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) bioodpady kuchenne,

b) szkło opakowaniowe z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

c) papier i tektura,

d) opakowania z tworzyw sztucznych z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, środkach medycznych i truciznach,

e) metal,

f) opakowania wielomateriałowe,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) zużyte opony,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) chemikalia, opakowania po chemikaliach i opakowania po lekach,

m) przeterminowane leki,

n) świetlówki i żarówki,

o) przepracowane oleje silnikowe,

p) odpady zielone;

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości - w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) i b),

b) do PSZOK - w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) do p),

c) do PPSZOK - w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), c), i d), lub w przypadku specjalistycznych zbiórek innych zdefiniowanych frakcji o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) do p).

3. Zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w miejscu ich powstania ( u źródła), w następujący sposób:

1) w przypadku selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości zamieszkałej w systemie trzy pojemnikowym:

a) do selektywnego zbierania szkła opakowaniowego; w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się pojemniki na szkło zmieszane koloru zielonego, a w zabudowie wielorodzinnej wymagane są pojemniki dwudziałowe lub zestawy dwu pojemnikowe, gdzie część przeznaczona do zbierania szkła zmieszanego ma kolor zielony, a szkła bezbarwnego -kolor biały,

b) do selektywnego zbierania bioodpadów -koloru brązowego,

c) do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych - koloru czarnego lub szarego;

2) w przypadku nie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej - jeden pojemnik koloru czarnego lub szarego dla odpadów zmieszanych,

3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałej w systemie trzy pojemnikowym:

a) pojemniki koloru zielonego - na szkło opakowaniowe; przy ilościach powyżej 120 litrów na tydzień wymagane są pojemniki dwudziałowe lub zestawy dwu pojemnikowe, gdzie część przeznaczona do zbierania szkła zmieszanego ma kolor zielony, a do zbierania szkła bezbarwnego kolor biały,

b) pojemniki koloru brązowego - na bioodpady,

c) pojemniki koloru czarnego lub szarego - na pozostałe odpady zmieszane.

4. Typ pojemników przeznaczonych są selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być zgodny z typem pojemników oferowanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

5. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania bioodpadów:

1) w pojemnikach na bioodpady gromadzone są następujące rodzaje bioodpadów:

a) ogrodowe, tj. ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach;

b) kuchenne;

2) w pojemnikach na bioodpady nie należy umieszczać: kości, mięsa, płynnych resztek jedzenia, odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych (np. worków z tworzyw sztucznych), papieru, papierosów, popiołu i zmiotek ulicznych, odpady te należy umieszczać do pojemnika koloru szarego lub czarnego na odpady zmieszane;

3) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, oraz na terenie ogrodów działkowych dopuszcza się kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach, o minimalnej wielkości 350 litrów zamiast ich gromadzenia w pojemniku do selektywnego zbierania bioodpadów;

4) dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów do własnego kompostownika, po wcześniejszym zgłoszeniu do gminy lub związku międzygminnego oświadczenia o składowaniu bioodpadów do własnego kompostownika.

5) kompostowanie bioodpadów powinno odbywać się w sposób określony w ust. 5 pkt 1 i 2 i nie powodujący uciążliwości dla terenów przylegających;

6. Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie zorganizowanej zbiórki w określonych miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie lub poprzez dostarczenie do PSZOK lub PPSZOK.

7. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się poprzez oddanie tych odpadów do PSZOK w podziale na grupy:

1) gruz betonowy i ceglany,

2) drewno,

3) pozostałe odpady budowlano-remontowe.

8. Nie dopuszcza się umieszczania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów niebezpiecznych w pojemnikach do tego nie przeznaczonych.

9. Do PSZOK można dostarczać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

10. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków odbywa się poprzez dostarczenie do wyznaczonych aptek na terenie gminy lub poprzez dostarczenie do PSZOK lub PPSZOK.

11. Selektywna zbiórka chemikaliów i opakowań po chemikaliach i lekach odbywa się poprzez dostarczenie do PSZOK lub PPSZOK.

12. Selektywna zbiórka zużytych baterii odbywa się poprzez ich dostarczenie do punktów zbiórki w szkołach i budynkach użyteczności publicznej oraz poprzez ich dostarczenie do PSZOK lub PPSZOK.

13. Selektywna zbiórka zużytych akumulatorów, olejów przepracowanych odbywa się poprzez motoryzacyjne punkty serwisowe, sklepy z artykułami motoryzacyjnymi, stacje benzynowe lub poprzez oddanie do PSZOK lub PPSZOK.

14. Zbiórka pozostałych selektywnie zbieranych odpadów odbywa się poprzez dostarczenie ich do PSZOK i PPSZOK.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez:

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość,

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku publicznego należy gromadzić na skraju tych nieruchomości z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię .

4. Wszystkie środki do zwalczania śliskości nawierzchni winny być przechowywane w służących do tego celu pojemnikach.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy użyciu czystej wody, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone w przypadku doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia środowiska w szczególności powstania odpadów niebezpiecznych. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. 1. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności powinny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

2. Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu służą:

1) kosze na śmieci o pojemności 10l,

2) pojemniki o pojemności : 50 l, 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 140 l, 180 l, 240 l, 660 l, 770 l, 1100 l, 1500l, 2200l (litrów), KP-7, SPW-1 oraz w wypadku zestawów do selektywnego zbierania ustawianych na terenach przestrzeni publicznej od 60l do 2500 l, a także kontenery o pojemności od 2 do 10 m3 dla odpadów remontowych i budowlanych.

3. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przy uwzględnieniu tygodniowej częstotliwości odbioru powinna wynosić:

gosp. mikro

gosp. małe

gosp. średnie

gosp. duże

Zabudowa jednorodzinna bez zadeklarowanego selektywnego zbierania

l/tydzień

odpady zmieszane

110

180

240

240

Zabudowa jednorodzinna przy zadeklarownym selektywnym zbieraniu

l/tydzień

odpady zmieszane

80

110

140

140

szkło

4

7

8

9

bioodpady

35

55

65

70

Zabudowa wielorodzinna bez zadeklarowanego selektywnego zbierania

l/tydzień

odpady zmieszane

110

180

210

220

Zabudowa wielorodzinna przy zadeklarowanym selektywnym zbieraniu

l/tydzień

odpady zmieszane

100

140

180

190

szkło

2

3

4

5

bioodpady

10

15

20

22

4. Jeżeli odbiór odpadów następuje częściej niż raz w tygodniu, dopuszczalna minimalna objętość pojemników podlega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

5. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których są wytwarzane odpady komunalne powinny być wyposażone w pojemniki o pojemności dostosowanej do indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem wymogów prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, określonych w § 2 ust. 3 pkt 3) niniejszego Regulaminu oraz następujących normatywów dostosowanych do tygodniowej częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych:

1) minimum jeden pojemnik o pojemności 50 l, w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej i zatrudnieniu 3 lub więcej osób w nieruchomości zamieszkałej oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne,

2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, poza wymienionymi niżej - 10 l na każdego pracownika oraz 0,2 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,

3) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia i pracownika,

4) dla żłobków i przedszkoli - 5 l na każde dziecko i pracownika,

5) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. handlowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

6) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych podobnych placówek - 40 l na jedno łóżko,

10) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem,

11) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych - przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej,

12) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

6. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których prowadzi się selektywne zbieranie odpadów komunalnych, określone w § 2 ust. 3 pkt 3 Regulaminu pojemność pojemników należy dostosować do indywidualnych potrzeb, jednak minimalne łączne pojemności pojemników do selektywnego zbierania u źródła bioodpadów i szkła opakowaniowego, w tygodniowej częstotliwości odbioru odpadów, nie mogą być mniejsze niż określone w ust. 5 normatywy dla odpadów zmieszanych.

7. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, potrzebna liczba pojemników obliczana jest przez przedsiębiorcę w oparciu o wskaźniki wytwarzania określone w § 5 ust. 5 i 6.

8. Pojemniki do selektywnego zbierania bioodpadów powinny mieć system przewietrzania, którego celem jest ograniczenie zagniwania odpadów w pojemnikach oraz ograniczenie uciążliwości zapachowej dla mieszkańców,

9. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zaopatrzone w pokrywę, w celu zapewnienia właściwego stanu porządkowego i technicznego oraz winny być czyszczone i odkażane z częstotliwością zapewniającą utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym.

10. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczone w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników tych urządzeń, jak i dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne. Obowiązek ten dotyczy także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia ciekłych odpadów komunalnych.

11. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinna uwzględniać liczbę gospodarstw domowych, występujących na terenie nieruchomości, w podziale na gospodarstwa mikro, małe, średnie i duże, zgodnie z wypełnioną deklaracją, przy czym przy ustaleniu minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów należy uwzględnić co najmniej tygodniową częstotliwość odbierania odpadów na trenie gminy dla każdego rodzaju zabudowy, tj. odrębnie dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

12. Odpady winny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach do tego przeznaczonych. Nie dopuszcza się do składowania odpadów koło pojemnika.

§ 6. 1. Na drogach publicznych kosze na śmieci o pojemności od 10l do 60l powinny być ustawione po obu stronach drogi oraz w rejonie skrzyżowań, szczególnie w sąsiedztwie przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną i powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Odległość pomiędzy koszami, po jednej stronie, nie powinna być większa niż 200 m, a na terenie zabudowy objętej strefą "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej , określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzegu, nie więcej niż 75 metrów.

§ 7. 1. Przyjmuje się częstotliwość opróżniania:

1) pojemników na odpady zmieszane i bioodpady -co najmniej raz na dwa tygodnie,

2) pojemników na szkło - co najmniej raz na kwartał,

3) innych pojemników do selektywnego zbierania - co najmniej raz na miesiąc.

2. Odpady powstałe w wyniku organizowanych imprez powinny być usunięte w ciągu 24 godzin od ich zakończenia. Na wniosek właściciela, skierowany do Burmistrza, możliwe jest wydłużenie tego terminu do 7 dni od zakończenia imprezy.

3. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością dostosowaną do pojemności tego urządzenia, nie dopuszczając do jego przepełnienia.

§ 8. 1. Realizując wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zwanego dalej Planem, Gmina stwarza odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku przez:

1) rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów w strumieniu odpadów komunalnych, w tym niebezpiecznych, opakowaniowych, budowlanych, wielkogabarytowych oraz ulegających biodegradacji,

2) ograniczanie ilości wytworzonych odpadów komunalnych,

3) zmniejszanie masy składowanych odpadów,

4) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację,

5) eliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

2. Operator i przedsiębiorcy odbierający i zbierający odpady komunalne z nieruchomości położonych w granicach Gminy mają obowiązek transportowania tych odpadów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Planu.

3. Postępowanie z odpadami komunalnymi zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie umożliwi realizacje podstawowych obowiązków Gminy, w tym:

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35% - masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. oraz cele pośrednie określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 676),

2) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,

3) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, co najmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r., a także osiągniecie celów pośrednich określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych z dnia 29 maja 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 645),

4) osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu o którym mowa w pkt. 3) powyżej,

5) zwiększenie udziału odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymogami ochrony środowiska.

§ 9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,

2) nie były uciążliwe dla innych osób,

3) nie zanieczyszczały terenów użyteczności publicznej i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru i opieki.

4. Właściciel psa , wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku, zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) dodatkowo w kagańcu.

5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą.

6. Zakazuje się szczucia psów oraz doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.

7. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 10. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, za wyjątkiem nieruchomości położonych przy ulicach: Grobli, Błonie, Oławska, Starobrzeska, Kruszyńska.

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:

1) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,

2) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

3) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, garaże, balkony,

4) na nieruchomościach wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru zabytków.

5) na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

3. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren, na którym są one utrzymywane i jego bezpośrednie otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce regularnie usuwane.

4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany gromadzić i usuwać powstające w związku z utrzymywaniem tych zwierząt odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych.

§ 11. 1. Nieruchomości zabudowane położone na terenie miasta Brzegu podlegają obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku, w następujących terminach:

1) od 1 do 15 kwietnia, oraz

2) od 1 do 15 października.

2. W przypadku wystapienia plagi szczurów w okresie po przeprowadzonej akcji deratyzacji, właściciele nieruchomości mieszczących się na terenie miasta Brzegu, przeprowadzą dodatkową akcję deratyzacji poza ustalonym terminem.

Przepisy przejściowe

§ 12. 1. Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 6k ust. 1, art. 6l, art. 6n ust. 1 i 6r ust. 3 ustawy z dnia13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ), na terenie Gminy obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów u źródła w systemie trzy workowym i dwu pojemnikowym.

2. Zbiórka i wywóz odpadów z remontów winna odbywać się na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym przed przystąpieniem do remontu, w wyniku którego powstaną odpady. Odpady z remontów należy gromadzić w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych doraźnie.

3. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności powinny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

4. Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu służą następujące rodzaje pojemników:

1) pojemniki o minimalnej pojemności 110 l,

2) kontenery na komunalne odpady wielkogabarytowe oraz na odpady z remontów,

3) kosze na śmieci o minimalnej pojemności 10 l,

4) worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 120 l,

5) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o minimalnej pojemności 110 l, w tym :

a) pojemniki na opakowania ze szkła białego i kolorowego,

b) pojemniki na opakowania z tworzyw sztucznych i metali,

c) pojemniki na papier i tekturę.

5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych powinna uwzględniać liczbę osób korzystających z tych pojemników oraz średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, przy czym przy ustaleniu minimalnej pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych należy uwzględnić co najmniej dwutygodniowy cykl odbioru odpadów na terenie miasta, przy zapewnieniu selektywnego zbierania odpadów przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami.

§ 13. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Brzegu Nr VIII/35/11 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brzegu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzegu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu


Mariusz Grochowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe