| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197 poz. 1172, zmiany: Nr 117 poz. 676, Nr 232 poz. 1378) - ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 101), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 517).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2, § 3 i § 4 uchwały Nr XIX/144/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XV/123/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach (Dz. Urz. Woj. Op. z 2012 r. poz. 101), które stanowią:

Pozostałe postanowienia regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady


Monika Wąsik-Kudla


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 26 lutego 2013 r.

Uchwała Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 29 listopada 2011 r.

w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281), Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z:

1) sali gimnastycznej i szatni,

2) pływalni,

3) sauny,

4) kompleksu boisk szkolnych,

5) sprzętu sportowego,

6) siłowni.

Rozdział 2.
Przepisy ogólne

§ 2. Za wyrządzone szkody odpowiedzialna jest finansowo osoba, która szkodę spowodowała.

§ 3. Nie ponosi się odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie.

§ 4. Za osoby nieletnie korzystające z obiektów sportowych poza godzinami pracy szkoły odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

§ 5. Osoby dorosłe korzystają z obiektów na własną odpowiedzialność.

§ 6. Zabrania się korzystania z obiektów wymienionych w uchwale przez osoby mające w tym zakresie przeciwwskazania lekarskie lub zdrowotne.

Rozdział 3.
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i szatni

§ 7. Sala gimnastyczna jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, zajęć rekreacyjno -sportowych, rozgrywek sportowych i różnego rodzaju imprez szkolnych. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.

§ 8. Przebywanie na sali gimnastycznej dozwolone jest tylko w obecności nauczyciela lub instruktora prowadzącego zajęcia. Za bezpieczeństwo ćwiczących odpowiedzialny jest prowadzący zajęcia.

§ 9. Odpowiedzialnymi za stan sali gimnastycznej, sprzętów i urządzeń są: dyrektor szkoły, nauczyciele wychowania fizycznego, pracownicy administracyjni szkoły oraz inni prowadzący zajęcia.

§ 10. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel oraz osoby korzystające z sali są zobowiązane sprawdzić sprzęt sportowy, z którego będą korzystać, pod względem bezpieczeństwa.

§ 11. Osoby wchodzące na salę obowiązuje odpowiedni czysty ubiór sportowy, obuwie sportowe na miękkiej podeszwie.

§ 12. Ćwiczący przebierają się w szatni, pozostawiając obuwie i ubrania w należytym porządku. W czasie pobytu grup ćwiczących na sali gimnastycznej szatnia pozostaje zamknięta.

§ 13. Uczeń może opuścić salę gimnastyczną tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela prowadzącego.

§ 14. Każda grup korzystająca z sali jest odpowiedzialna za pozostawienie ładu i porządku oraz dbanie o sprzęt i urządzenia znajdujące się w sali.

§ 15. Przemieszczenie sprzętu i przygotowanie sali do ćwiczeń odbywa się zgodnie z zaleceniami prowadzącego zajęcia, w sposób bezpieczny i zapewniający odpowiednią dbałość o sprzęt.

§ 16. Wszystkie urządzenia oraz sprzęty mogą być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 17. O każdym uszkodzeniu sprzętu należy niezwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia. Sprzęt uszkodzony powinien być natychmiast wyłączony z użytkowania i - jeśli to możliwe - usunięty z sali gimnastycznej lub w inny skuteczny sposób zabezpieczony przed użyciem.

§ 18. O każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia uczniowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia.

Rozdział 4.
Regulamin korzystania z krytej pływalni

§ 19. Pływalnia jest obiektem Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

§ 20. Z pływalni korzystać mogą:

1) grupowo - osoby uczące się pływać lub doskonalące pływanie pod opieką osoby prowadzącej zajęcia - maksymalnie 15 osób na jedną osobę prowadzącą,

2) indywidualnie - osoby umiejące pływać - maksymalnie 40 osób na godzinę,

3) dzieci w wieku do 7 lat mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

§ 21. Z pływalni korzystać nie mogą osoby:

1) z chorobami zakaźnymi, skórnymi i ranami otwartymi,

2) chore na nieżyt górnych dróg oddechowych,

3) z przeciwwskazaniami lekarskimi,

4) mocno rozgrzane i po obfitym posiłku,

5) będące po spożyciu alkoholu bądź których stan wskazuje na jego spożycie.

§ 22. Obowiązkiem osób korzystających z pływalni jest:

1) pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

2) przebranie się w strój kąpielowy i pozostawienie odzieży w szatni,

3) umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem do wody (także po skorzystaniu z WC),

4) używanie czystego stroju kąpielowego, czepka oraz obuwia kąpielowego (klapki),

5) przejście do basenu przez brodzik z dezynfekowaną wodą,

6) podporządkowanie się poleceniom ratownika i w wypadku grup zorganizowanych prowadzącemu zajęcia,

7) na sygnał oznaczający koniec kąpieli (zajęć) natychmiast opuścić nieckę basenu,

8) utrzymanie czystości i porządku w holu, szatni, pomieszczeniach sanitarnych i innych miejscach pływalni.

§ 23. Przebywającym na terenie pływalni nie wolno:

1) wchodzić do wody bez pozwolenia,

2) biegać po basenie,

3) palić papierosów, pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających, jeść przy niecce pływalni oraz żuć gumy,

4) wnosić i używać opakowań i innych przedmiotów ze szkła,

5) hałasować,

6) wprowadzać zwierząt,

7) wszczynać fałszywych alarmów,

8) skakać do basenu bez zezwolenia ratownika lub osoby prowadzącej zajęcia.

§ 24. Wstęp na pływalnię jest dozwolony za okazaniem karty wstępu (biletu) lub karnetu. W czasie zawodów sportowych za okazaniem karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do wstępu.

§ 25. [1]) Korzystanie z pływalni dozwolone jest tylko w obecności ratownika.

§ 26. Zasady korzystania z pływalni przez grupy:

1) wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię jednocześnie,

2) prowadzący ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach,

3) liczebność grupy przypadająca na jedną osobę prowadzącą - 15 osób,

4) spóźnione osoby nie będą wpuszczane na zajęcia,

5) prowadzący zajęcia obowiązany jest przybyć na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć i wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię,

6) prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni oraz za właściwe zachowanie się grupy i stan techniczny w innych pomieszczeniach pływalni (szatnia, WC, hol),

7) [2]) po zajęciach - jeżeli był używany - należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki i ratowniczy (deski, liny torowe itp.).

§ 27. W czasie zawodów organizator jest obowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływających.

§ 28. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia uchybień - zakazać korzystania z pływalni.

§ 29. Grupy i osoby indywidualne korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 10 minut przed rozpoczęciem zajęć (kąpieli).

§ 30. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

§ 31. Na terenie pływalni obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.

Rozdział 5.
Regulamin korzystania z sauny

§ 32. Sauna jest obiektem służącym procesowi odnowy biologicznej i rehabilitacji.

§ 33. Podstawowe parametry, jakie powinny panować w saunie to temperatura powietrza 90-95oC oraz wilgotność powietrza poniżej 30%.

§ 34. Przed wejściem do sauny i przed rozpoczęciem korzystania z niej należy zapoznać się z regulaminem.

§ 35. Przy korzystaniu z pomieszczeń sauny, należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń oraz informacji udzielanych przez pracowników sauny.

§ 36. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń.

§ 37. Właściciel sauny nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne osób przebywających w saunie.

§ 38. Korzystający z sauny ponosi pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób korzystających wspólnie z sauny.

§ 39. Wszelkich regulacji urządzeń sauny, w szczególności regulacji nagrzewania pieca może dokonywać tylko upoważniony pracownik sauny.

§ 40. Zobowiązuje się użytkowników sauny do przestrzegania porządku i utrzymania czystości użytkowanego pomieszczenia.

§ 41. Użytkownicy sauny, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu nie będą mogli więcej z niej korzystać.

§ 42. Koniecznie należy zabrać ze sobą ręcznik, na którym będzie się siedzieć lub leżeć oraz zaopatrzyć się w obuwie typu japonki, klapki.

§ 43. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.

§ 44. Do pomieszczeń sauny ze względu na wysokie temperatury nie wolno wchodzić w klapkach i biżuterii.

§ 45. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

§ 46. W saunie powinno się siedzieć w zrelaksowanej pozycji, kolanami podciągniętymi do ciała tak, aby stopy znalazły się w tej samej temperaturze co reszta ciała.

§ 47. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe.

§ 48. Zabrania się korzystania z sauny osobom, których oznaki zewnętrzne wskazują na: zakaźne choroby skóry i inne choroby zakaźne, grzybice, brodawice, rumień, róża itp., otwarte skaleczeni, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, częste iniekcje dożylne na kończynach, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowania.

§ 49. Z sauny nie mogą korzystać dzieci i młodzież podczas szkolnych zajęć zorganizowanych.

§ 50. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

§ 51. Dla bezpieczeństwa w saunie muszą znajdować się co najmniej dwie osoby.

§ 52. Korzystanie z sauny polega na naprzemiennym podgrzewaniu i ochładzaniu ciała w dwóch lub trzech następujących po sobie cyklach. Jeden cykl trwa maksymalnie do 25 min w następującej kolejności:

1) 8-12 min przebywanie w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie

2) 8-12 min ochładzanie ciała.

§ 53. Po wyjściu stosować stopniowe ochładzanie organizmu, gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe.

§ 54. Na terenie sauny zabrania się:

1) wchodzenia w ubraniu innym niż zalecane,

2) hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów,

3) dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych,

4) wnoszenia do sauny naczyń, resztek jedzenia, wszelkich przedmiotów obcych.

§ 55. W czasie i po zabiegu w saunie przeciwwskazane jest podejmowanie wysiłku fizycznego.

§ 56. Wszelkie zmiany samopoczucia, wskazujące nietolerancję korzystania z sauny należy traktować poważnie, włącznie z przerwaniem dalszego korzystania.

§ 57. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi.

Rozdział 6.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk szkolnych

§ 58. Z boiska szkolnego korzystają uczniowie szkoły oraz inne grupy sportowe. Grupy zorganizowane korzystające z obiektu podczas zajęć lekcyjnych, rozgrywek sportowych i zajęć pozalekcyjnych muszą przebywać pod opieką nauczycieli bądź osób dorosłych. Sposób i zasady korzystania winny być wcześniej ustalone z dyrektorem szkoły.

§ 59. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w obecności nauczyciela.

§ 60. Jeśli stan boiska nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić nieprawidłowości dyrektorowi celem ich niezwłocznego usunięcia.

§ 61. Wszyscy użytkownicy boiska zobowiązani są do zachowania czystości i dbania o urządzenia.

§ 62. Młodzież i osoby dorosłe mogą przebywać na terenie boiska i terenów przyszkolnych, pod warunkiem, że użytkują obiekt zgodnie z jego sportowym przeznaczeniem.

§ 63. Obowiązuje kategoryczny zakaz jazdy po boisku wszelkimi pojazdami.

§ 64. W godzinach trwania zajęć lekcyjnych na boisku szkolnym mogą przebywać tylko uczniowie odbywający zajęcia wychowania fizycznego pod nadzorem nauczyciela.

§ 65. Nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego (oszczep, dysk), który samowolnie użyty może być zagrożeniem dla ćwiczących. Sprzęt ten może być używany tylko w obecności nauczyciela lub trenera.

§ 66. Uczniowie powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się sprzętem sportowym.

§ 67. Za zdarzenia, które zaistnieją na boisku szkolnym, a wynikają z nieprzestrzegania powyższego regulaminu, kierownictwo szkoły nie ponosi odpowiedzialności.

§ 68. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu uczeń będzie ukarany zgodnie z systemem nagród i kar przewidzianych w Statucie szkoły.

Rozdział 7.
Regulamin korzystania z siłowni

§ 69. Siłownia stanowi własność Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach.

§ 70. Opiekunem siłowni jest nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Gimnazjum

§ 71. Zajęcia w siłowni odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć wykonanym przez opiekuna siłowni i zatwierdzonym przez Dyrektora Gimnazjum.

§ 72. W siłowni mogą przebywać tylko te osoby, które posiadają przy sobie ważny karnet lub jednorazowy bilet. Karnet lub bilet należy okazywać na każde wezwanie osób kontrolujących tj. dyrekcji gimnazjum lub opiekuna siłowni.

§ 73. Osoba posiadająca ważny karnet lub bilet, obowiązana jest do wpisania się do zeszytu obecności, niezwłocznie po wejściu na salę ćwiczeń.

§ 74. Zabrania się wprowadzania na obiekt osób trzecich.

§ 75. W przypadku stwierdzenia pobytu na siłowni osób, które nie posiadają ważnego karnetu lub biletu, Dyrektor Gimnazjum może zamknąć siłownię.

§ 76. Korzystających z siłowni obowiązuje czyste, zmienne obuwie sportowe i strój sportowy.

§ 77. Sprzęt do ćwiczeń należy wykorzystywać zgodnie z jego przeznaczeniem, odnosząc na wyznaczone miejsce.

§ 78. Na obiekcie należy zachować ład i porządek, za które są odpowiedzialne osoby ćwiczące.

§ 79. Wszelkie nieprawidłowości i usterki należy zgłaszać opiekunowi siłowni lub wpisywać do zeszytu obecności.

§ 80. Osoba, która jako ostatnia opuszcza siłownię, zobowiązana jest do zamknięcia okien, nałożenie sprzętu na swoim miejscu, pogaszenie świateł, zamknięcie na klucz siłowni i odniesienie klucza do sekretariatu - do południa, bądź na pływalnię- po południu.

§ 81. Zajęcia z młodzieżą prowadzą z młodzieżą wyłącznie osoby upoważnione przez Dyrektora Gimnazjum.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 82. Dyrektor szkoły może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie uchybień zakazać korzystania z obiektów.

§ 83. Decyzje związane z funkcjonowaniem obiektu nie ujęte w regulaminie podejmuje Dyrektor szkoły.

§ 84. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z obiektów sportowych, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach wykroczeń.

§ 85. Regulamin podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej szkoły oraz tablicy informacyjnej w szkole.

§ 86. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.

§ 87. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 Uchwały Nr XIX/144/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego w Zdzieszowicach (Dz. Urzęd. Woj. Op. poz. 517), który wszedł w życie z dniem 20 kwietnia 2012r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w życie z dniem 20 kwietnia 2012r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »