Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/240/13 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kucobach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:

§ 1. Nadać nazwę ulicy zlokalizowanej w miejscowości Kucoby położonej w ciągu drogi oznaczonej numerami geodezyjnymi działek : k.m. 2 nr 26, nr 359/9 KW 47262, nr 341 cz. obręb 0045 Kucoby - ulica Stare Kucoby

§ 2. Położenie i przebieg ulicy określa szkic graficzny stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak


Położenie i przebieg ulicy.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe