Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXX/242/13 Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Olesno "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno" w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/205/12 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno".

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Olesno.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie


Piotr Antkowiak


Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXX/242/13

Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 5 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY OLESNO

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. 1.Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno, zwany dalej Regulaminem.

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno.

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391);

2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2012 r. Poz. 21);

3) właścicielach nieruchomości - właścicieli w rozumieniu przepisu art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

4) bioodpadach - bioodpady w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (w szczególności odpady kuchenne i domowe, które przy udziale mikroorganizmów ulegają rozkładowy tlenowemu lub beztlenowemu, takie jak: obierki, fusy po herbacie i kawie, skorupki z jaj, orzechów, resztki warzyw, owoców, pieczywa oraz inne resztki jedzenia z wyjątkiem mięsa, wędlin, kości, włosów, ptasich piór, zatłuszczonego papieru, nie nadające się do ponownego wykorzystania);

5) odpady zmieszane - należy przez to rozumieć niesegregowane odpady komunalne, gromadzone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

6) odpadach komunalnych - odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21);

7) odpadach opakowaniowych - odpady komunalne, które mogą być poddane odzyskowi, w szczególności: opakowania lekkie (papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe) oraz szkło;

8) odpadach wielkogabarytowych - odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach na odpady (np. stare meble, materace, dywany, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego itp.);

9) odpadach ulegających biodegradacji - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21);

10) odpadach zielonych - odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2012 r., poz. 21);

11) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek;

12) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę realizującego zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina podpisała umowę, jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych;

13) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub otoczeniu domowym, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

14) zwierzętach gospodarskich - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z późn. zm.;

15) zabudowie jednorodzinnej - zabudowa jednorodzinna zgodnie z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

16) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę na którą składają się budynki wielomieszkaniowe i wielolokalowe, a więc takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olesno nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy.

Rozdział 2.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego poprzez:

1. Wyposażenie jej w dostateczną ilość pojemników, opisanych w niniejszym Regulaminie w Rozdziale IV, służących do regularnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Prowadzenie zbiórki następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1) tworzyw sztucznych;

2) szkła;

3) papieru i tektury;

4) metalu;

5) opakowań wielomateriałowych;

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie;

7) odpadów wielkogabarytowych;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) zużyte baterie i akumulatory;

10) przeterminowane leki;

11) chemikalia;

12) zużytych opon;

13) bioodpadów;

14) odpadów zielonych;

15) odpadów komunalnych zmieszanych.

3. Niezwłoczne uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do nieruchomości nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów.

4. Usuwanie sopli i nawisów śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika, stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

5. Odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu przepisów odrębnych.

6. Utrzymywanie w należytym stanie higieniczno - sanitarnym piaskownic przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wymianę piasku, co najmniej 2 razy w roku.

§ 4. 1.Właściciele nieruchomościmają obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu przez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, są zobowiązani do ustawienia koszy na nieczystości i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

§ 6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów

gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

2) wprowadzania nieczystości ciekłych do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią oraz do urządzeń służących odprowadzaniu wód deszczowych, opadowych i roztopowych, do istniejących rowów melioracyjnych i odwadniających;

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;

5) zakopywania padłych zwierząt.

Rozdział 3.

MYCIE I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI

I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI

§ 7. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami - na terenie nieruchomości (chodniki, podwórka) pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków po przejściu przez osadnik do kanalizacji lub gromadzeniu ich w zbiornikach bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do ziemi lub wód powierzchniowych jest zabronione.

3. Zezwala się na drobne naprawy, a więc wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 4.

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I UTRZYMANIA ICH W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 8. 1.Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości :

1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 1100 l,

2) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3,

3) inne specjalistyczne pojemniki i kontenery (np. big-bag, kontenery na gruz).

2. W przypadku zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa i przekazanie samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

3. Ustala się następującą kolorystykę pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) z żółtą klapą - na papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;

2) zielony - na szkło;

3) brązowy - na odpady ulegające biodegradacji (z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem na odcieki);

4) szaro - czarny - na zmieszane odpady komunalne

4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na zbieraniu:

1) odpadów opakowaniowych lekkich, takich jak:

a) papier,

b) tworzywa sztuczne,

c) metal,

d) opakowania wielomateriałowe,

2) szkła;

3) odpadów ulegających biodegradacji.

5. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.

§ 9. 1. Kosze uliczne o minimalnej pojemności 40 l winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje nie rzadziej niż raz na kwartał i rozmieszczone w taki sposób aby były ogólnodostępne.

§ 10. Gmina poprzez firmę wywozową wyłonioną w drodze przetargu, zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w typowe pojemniki.

3. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być zbierane w pojemnikach zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.

§ 11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, a więc prowadzący wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1) dla budynków mieszkalnych - 80 l na mieszkańca lecz nie mniej niż 1 pojemnik 80 l na każdą nieruchomość;

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli - 12 l na każdego ucznia i dziecka oraz 40 l na każdego pracownika;

4) dla lokali handlowych - 40 l na każdego pracującego, lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 40 l na każdego zatrudnionego, jednak conajmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych (barów, restauracji, jadłodajni itp.) - 60 l na 1 miejsce konsumpcyjne oraz 40 l na każdego pracującego;

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej pojemnik 120 l;

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych, urzędów, biur - 40 l na każdego pracującego;

9) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 60 l na jedno łóżko oraz 40 l na każdego pracującego

10) dla ogródków działkowych - 80 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 20 l poza tym okresem.

§ 12. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, muszą być zbierane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych, w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 13. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Wszystkie obowiązki związane z miejscem ustawienia i utrzymaniem pojemników we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym ciążą na korzystającym z pojemników.

§ 14. 1.Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla użytkowników i pracowników firmy wywozowej lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.

2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki oraz miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości.

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia, służace gromadzeniu nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.

Rozdział 5.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 15. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości, w tym także z jej niezabudowanej części (podwórza, przejścia, bramy, chodniki wzdłuż posesji) powinny być zbierane i usuwane systematycznie, tak często aby pojemniki nie przepełniały się.

2. Częstotliwość odbioru odpadów uzależniona jest od:

1) rodzaju zabudowy,

2) rodzaju odpadów,

3) rodzaju nieruchomości.

3. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz w tygodniu,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych conajmniej raz na miesiąc

4. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odbierane są z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż:

a) odpady opakowaniowe lekkie - raz na miesiąc,

b) szkło - raz na kwartał,

2) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż:

a) odpady opakowaniowe lekkie - dwa razy w miesiącu,

b) szkło - raz na miesiąc,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych - raz na miesiąc

5. Odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane są z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością:

1) w zabudowie jednorodzinnej w sezonie letnim (tj. od 15 kwietnia do 15 października) nie rzadziej niż raz na tydzień, w sezonie zimowym (tj. od 16 października do 14 kwietnia) nie rzadziej niż raz na miesiąc.

6. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie i wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie stwarzający uciążliwości w zakresie przykrych zapachów.

7. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określa odrębna uchwała Rady Miejskiej Oleśnie.

8. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem częstotliwości określonej w ust. 2 określi firma wywozowa w uzgodnieniu z Gminą.

9. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do charakteru prowadzonej działalności i ilości wytwarzanych odpadów.

§ 16. 1. Odpady opakowaniowe i odpady komunalne zmieszane powinny być zbierane w pojemnikach określonych w rozdziale 3 i odbierane przez firmę wywozową.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek, przed umieszczeniem opakowań w pojemniku, umyć je tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości.

3. Odpady ulegające biodegradacji w zabudowie jednorodzinnej należy zbierać w pojemnikach i przekazywać firmie wywozowej z uwzględnieniem § 15ust. 6.

4. Bioodpady na terenie zabudowy wielorodzinnej należy gromadzić ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, a odpady zielone należy przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

5. Odpady wielkogabarytowe z terenu nieruchomości odbierane są:

1) dwa razy do roku w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej przez firmę wywozową,

2) na bieżaco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest:

1) dwa razy do roku w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej przez firmę wywozową,

2) na bieżaco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,

3) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu.

7. Zużyte baterie i akumulatory należy oddawać do:

1) specjalnych pojemników rozmieszczonych w szkołach, urzędach,

2) specjalnych pojemników w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów,

3) na bieżaco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

8. Przeterminowane leki należy gromadzić:

1) w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach,

2) na bieżaco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1,5 m3 należy przekazywać, dowożąc je we własnym zakresie, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

10. Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w większej ilości odbywa się na koszt właściciela nieruchomości po zamówieniu pojemnika u firmy wywozowej.

11. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie rzadziej niż raz w tygodniu w sezonie zimowym, oraz nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w sezonie letnim.

§ 17. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika bezodpływowego, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego zlokalizowanego w Oczyszczalni Ścieków w Oleśnie.

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki.

4. Właściciele nieruchomości przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych są zobowiązani do zawierania umów z przedsiębiorcami, a także przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy i dowodów zapłaty za tę usługę.

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z przedsiębiorcami, z uwzględnieniem średnich ilości stałych odpadów komunalnych określonych w rozdziale 4 § 11 niniejszego Regulaminu, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady oraz dowodów zapłaty za tę usługę.

§ 19. Przedsiębiorcy odbierający odpady z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do przekazywania gminie informacji, dotyczących odebranych odpadów komunalnych.

Rozdział 6.

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 20. Przedsiębiorca uprawniony do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych jest zobowiązany do:

1) przekazywania do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych wskazanych w Uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi odpadów zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych, zebranych i odebranych selektywnie - w innych instalacjach na terenie regionu przeznaczonych do składowania. Przekazywanie odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych powinno odbywać się przy zachowaniu zasady bliskości zgodnie z art. 20 ustawy o odpadach,

2) zagospodarowania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 - 4, pkt 6 oraz pkt 13 - 14 regulaminu, w sposób:

a) zapewniający wymagany poziom recyklingu, redukcji składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

b) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych,

c) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik,

3) składania do Urzędu Miejskiego w Oleśnie kwartalnych sprawozdań (na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. - Dz. U. Z 2012 r., poz. 630 w terminie miesiąca od zakończenia kwartału).

Rozdział 7.

OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE,

MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM

LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi oraz stanowić zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach.

3. Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy, a w przypadku rasy uznawanej za agresywną, dodatkowo w kagańcu.

4. Zabrania się:

1) wprowadzania zwierząt do obiektów użytku publicznego (z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp.), placówek handlowych lub gastronomicznych i na wyznaczone kąpieliska za wyjątkiem osób, korzystającyh z psów przewodników;

2) wyprowadzania psów i kotów na tereny placów zabaw i boisk szkolnych, piaskownic dla dzieci;

5. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych, a w szczególności na chodnikach, utwardzonych placach, skwerach, parkach itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 22. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Olesno reguluje odrębna uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Olesno".

Rozdział 8.

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ,

W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH

LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 23. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz.

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i jest prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno - higienicznych.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy rolników posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta i będących płatnikami podatku rolnego do Gminy.

4. Właściciel zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobnych dla współwłaścicieli nieruchomości oraz właścicieli nieruchomości sąsiednich.

5. Na terenach o zabudowie wielorodzinnej wprowadza się zakaz hodowli pszczół, a na pozostałych terenach ule, w których prowadzona jest hodowla pszczół powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 24. 1. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazywać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.

2. Obowiązek określony w ust. 1 należy do właściciela padłego zwierzęcia lub właściciela nieruchomości, na której znajduje się padłe zwierzę zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

Rozdział 9.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ

PRZEPROWADZENIA

§ 25. 1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji jest teren Gminy Olesno.

2. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w ramach obowiązkowej deratyzacji i w razie potrzeby do przeprowadzenia jej w obrębie nieruchomości.

3. Deratyzacji dokonuje się dwa razy w ciągu roku w terminach:

1) 15 III - 15 IV

2) 15 IX - 15 X

Rozdział 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Olesna poprzez działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Oleśnie, którym Burmistrz Olesna wyda stosowne upoważnienie.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ustawy.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe