Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI/630/2012 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz.289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908 i 985) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 r. zwany dalej "Programem" w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/630/2012
Rady Miejskiej w Prudniku
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik w 2013 roku

§ 1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Konradowej 2, 48 - 300 Nysa.

2) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Prudnika.

§ 2. 1. Celami Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Program zgodnie z art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt obejmuje:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 3. Wykonawcami Programu są:

1) Burmistrz przy udziale wyznaczonych przez niego wydziałów Urzędu Miejskiego w Prudniku, Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego oraz Straż Miejska.

2) Schronisko - na podstawie zawartej umowy.

3) Organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje działające na terenie Gminy Prudnik, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt.

§ 4. 1. Bezdomnym zwierzętom zapewnia się miejsce w Schronisku, w ramach zawartej umowy z Gminą Prudnik.

2. Czynności mające na celu zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku podejmowane są przez obsługę Schroniska na wezwanie osób wyznaczonych przez Burmistrza.

§ 5. 1. Informacje o pojawianiu się bezdomnych kotów od osób fizycznych i administratorów zasobów mieszkaniowych gromadzone są w Urzędzie Miejskim w Prudniku w wyznaczonym przez Burmistrza Wydziale.

2. Kotom wolno żyjącym należy stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia.

3. W ustalonych miejscach bytowania kotów wolno żyjących zapewnia się ich dokarmianie za zgodą z właścicielem lub zarządcą nieruchomości, na której zwierzęta przebywają.

4. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Prudniku poprzez zakup i wydawanie karmy upoważnionym osobom - za potwierdzeniem.

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik wykonywane jest w następujący sposób:

1) odławianiem objęte są zwierzęta pozostawione bez opieki, w stosunku, do których nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką dotychczas pozostawały w tym w szczególności chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi,

2) odławianie wykonywać będą pracownicy Schroniska przy udziale Straży Miejskiej w Prudniku w dniach: 10 stycznia, 14 lutego, 14 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 11 lipca, 08 sierpnia, 12 września, 10 października, 14 listopada, 12 grudnia.

3) odławianie będzie prowadzone wyłącznie przy użyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do wyłapywania zwierząt, który nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt a także nie będzie zadawał im cierpienia.

2. Odłowione zwierzęta są umieszczane w Schronisku.

3. Informacje o akcji odławiania bezdomnych zwierząt podane będą do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku, ul. Kościuszki 3, w lokalnej prasie oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.prudnik.pl.

§ 7. 1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizuje Schronisko.

2. Oddanie do adopcji bezdomnych zwierząt następuje na rzecz osób zainteresowanych pod warunkiem zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowania.

§ 8. 1. Zwierzętom gospodarskim zapewnia się miejsca w gospodarstwie rolnym w miejscowości Rudziczka Nr 243A, 48-200 Prudnik.

2. Zgłoszenie przebywania na terenie Gminy Prudnik bezdomnego zwierzęcia gospodarskiego przyjmuje upoważniony przez Burmistrza pracownik Urzędu Miejskiego.

§ 9. .1.Zapewnienie opieki weterynaryjnej w dni robocze w godz. 7 00 - 15 00 w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych psów realizuje Schronisko.

2. W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt z wyłączeniem sytuacji określonej w ust. 1, opiekę weterynaryjną świadczy lekarz weterynarii w ramach zawartej umowy z Gminą Prudnik.

3. Interwencja określona w ust. 2 podejmowana będzie przez lekarza weterynarii na zgłoszenie przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Prudniku, Straży Miejskiej w Prudniku, Straży Pożarnej lub Policji w Prudniku w stosunku do zwierząt bezdomnych w sytuacjach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w dniach wolnych od pracy oraz po godzinach zamknięcia Schroniska.

§ 10. 1. Sterylizacji lub kastracji poddawane są zwierzęta przekazane do Schroniska z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek.

2. Zabiegom, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w Schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.

§ 11. 1. Usypianie ślepych miotów może nastąpić wyłącznie przez lekarza weterynarii w Schronisku,

2. Zabieg powinien być wykonany w sposób humanitarny i dopuszczony przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.

§ 12. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy Prudnik na rok 2013 w kwocie 60.700,00 zł. i wydatkowane na podstawie zawartych umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie objętym Programem zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.

Jednostka realizująca

Środki finansowe [zł]

Zadania

1.

Gminne Centrum Reagowania i Porządku Publicznego,
Straż Miejska,
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

10.700,00

-zapewnienie opieki zwierzętom domowym i gospodarskim,
-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
-podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących,
-sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi w tym ich dokarmianie.

2.

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Konradowej

50.000,00

-sterylizacje/kastracje zwierząt przyjętych do Schroniska,
-zapewnienie opieki w Schronisku zwierzętom domowym z terenu Gminy Prudnik,
-zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w Schronisku,
-usypianie ślepych miotów zwierząt przebywających w Schronisku,
-odławianie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prudnik.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe