| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 231/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 19 lutego 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1.

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka stanowiącym załącznik do uchwały Nr 198/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 uchyla się ust. 12, 13, 14, i ust. 17;

2) W § 4 ust. 1:

a) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) mają obowiązek usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów, okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się, w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych tj. chodników i dróg publicznych; " ;

b) uchyla się pkt. 4, 5 i 6,

3) W § 9 uchyla się ust. 4;

4) § 20 otrzymuje brzmienie:

" § 20.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Praszce. " ;

5) W § 21:

a) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

" 9) dla cmentarzy nie mniej niż 0,5 l na każdy grobowiec, a w dniu 1 listopada nie mniej niż 15 l na każdy grobowiec; " ;

b) dodać pkt 10 i pkt 11 w brzmieniu:

" 10) na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej - 80 l;

11) na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej - 120 l; " .

6) W § 22:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, ze nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. " ;

b) uchyla się ust. 5,

7) W § 25 ust. 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

" a) pies powinien być prowadzony na smyczy, " ;

8) W § 27 uchyla się ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Bogusław Łazik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »