| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXV/204/2013 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce w Gminie Prószków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 ( Dz.U.2011.45.235 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Prószków dla podmiotów prowadzących żłobki będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, za okres miesiąca:

1) 150,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku do 5 godzin dziennie,

2) 200,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 5 do 6 godzin dziennie,

3) 250,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 6 do 7 godzin dziennie,

4) 300,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 7 do 8 godzin dziennie,

5) 350,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 8 do 9 godzin dziennie,

6) 400,00 złotych na dziecko objęte opieką w żłobku powyżej 9 do 10 godzin dziennie.

2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Prószków dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce będące osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej za okres miesiąca w wysokości 150,00 złotych na dziecko objęte opieką w klubie dziecięcym.

3. Dotacja wymieniona w ust. 1 i 2 przysługuje dzieciom rodziców ( w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ) zamieszkałych i zameldowanych na terenie gminy Prószków.

§ 2.

1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce przedstawiają Burmistrzowi Prószkowa
w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) adres miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza Prószkowa,

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja,

2. Do wniosku o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) oświadczenia rodziców ( w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ) z deklaracją liczby godzin pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w okresie na który ma być przyznana dotacja,

2) zobowiązanie do informowania organu dotującego o następujących zmianach:

a) liczbie dzieci objętych opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

b) numeru rachunku bankowego na który ma być przekazywana dotacja,

c) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,

d) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

3. Dla dotacji udzielanych w 2013 r. ustala się termin składania wniosków do 30 dnia od daty
wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Dotacja o której mowa w § 1 przekazywana będzie z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci wynikającej z wniosku, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały - w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu dotowanym; dotacja za grudzień będzie przekazana zaliczkowo z góry do dnia 20 grudnia.

2. Podstawę wypłaty miesięcznej dotacji stanowi wniosek podmiotu o którym mowa w § 1 ust. 1 wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców ( w rozumieniu art. 3 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3) w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu dotowanym.

3. Dotacja nie będzie wypłacona w przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym przez okres miesiąca dotowanego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Witold Chomiczewski

Radca prawny, wspólnik w Lubasz i Wspólnicy - Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Specjalizuje się w prawie IT i nowych technologii, ma bogate doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców związanych z e-commerce, doradza m.in. spółkom zajmującym się marketingiem internetowym, przygotowuje umowy dotyczące SEO/SEM, reklamy RTB, prawa autorskiego w Internecie. Wspiera przedsiębiorców internetowych, a zwłaszcza portale w sprawach związanych z odpowiedzialnością za cudze treści. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych dotyczących problematyki prawa autorskiego, Internetu oraz prawa gospodarczego. Brał udział w projekcie na zlecenie Komisji Europejskiej, Study on Liability of Internet Intermediaries, który dotyczył dyrektywy o handlu elektronicznym. Pełnomocnik ds. Legislacji Izby Gospodarki Elektronicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »