| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/241/13 Rady Gminy Branice

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 106, poz.1002, z późn. zm.)

Rada Gminy Branice
uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice, w następującym brzmieniu :

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć gminę Branice,

2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Branice,

3) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r.
Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

4) Zwierzętach bezdomnych , należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieka trwale dotąd pozostawały,

5) Zwierzętach domowych , należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywanie przez człowieka w charakterze jego towarzysza,

6) Zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć:

a) koniowate - zwierzęta gatunków: koń (Equus caballus) i osioł (Equus asinus) ,

b) bydło - zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus) ,

c) jeleniowate - zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Cervus elaphus) , jeleń sika (Cervus nippon)
i daniel (Dama dama) utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,

d) drób,

e) świnie (Sus scrofa) ,

f) owce (Ovis aries) ,

g) kozy (Capra hircus) ,

h) pszczołę miodną (Apis mellifera) ,

i) zwierzęta futerkowe.

7) Kotach wolno żyjących , należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności, w stanie dzikim, nieudomowione, żyjące w warunkach niezależnych od człowieka,

8) Programie , należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice.

9) Lekarzu weterynarii, należy przez to rozumieć lekarza weterynarii, z którym Gmina Branice posiada zawartą umowę - Aleksander Szeliga, Branice ul. Żymierskiego 60a,

10) Schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, z którym Gmina Branice posiada zawartą umowę na przyjmowanie zwierząt z jej terenu - Schronisko Racibórz Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Racibórz, ul. Komunalna 9,

11) Tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt, należy rozumieć azyl, z którym Gmina Branice posiada zawartą umowę na czasowe przetrzymywanie zwierząt przyjmowanie zwierząt z jej terenu do chwili odnalezienia dotychczasowego właściciela lub opiekuna, lub do czasu oddania do adopcji.

Rozdział 2.
Cel i zadania Programu

§ 3. 1. Celem Programujest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Branice oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) ograniczanie zjawiska bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy,

2) zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim na terenie Gminy,

3) ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów,

4) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy,

5) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie,

6) popularyzacja form utrzymania i hodowli zwierząt domowych, w tym psów oraz kotów,

7) promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt,

8) edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami.

Rozdział 3.
Formy opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt

§ 4. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Branice polega w szczególności na:

1. Objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku dla zwierząt lub w tymczasowym azylu dla bezdomnych zwierząt poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej na zasadach określonych w zawartych umowach,

2. Dokarmianiu dziko żyjących kotów na terenie ich przebywania.

3. Procedura postępowania w przypadku każdego zgłoszenia dot. zwierząt stanowi załącznik do niniejszej uchwały

§ 5. 1. Przeciwdziałanie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Branice polega w szczególności na:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina ma zawartą umowę;

2) odławianiu bezdomnych zwierząt;

3) poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

4) wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

2. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia bezdomnego, które zostało umieszczone w schronisku, właściciel zobowiązany jest zwrócić Gminie Branice poniesione przez nią koszty związane z wyłapaniem, pobytem i opieką lekarsko-weterynaryjną.

§ 6. 1. Odławianie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Branice przeprowadza się poprzez wyłapywanie zwierząt bezdomnych:

a) Stałe, na interwencje zgłoszone na nr zgłoszeniowy Gminy 774868228 w. 28

b) Okresowe, po wcześniejszym ogłoszeniu.

2. Wyłapywaniem będą objęte bezdomne, zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało, a w szczególności zwierzęta chore lub zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi.

3. Odławianie zapewni Schronisko, z którym Gmina ma zwarta umowę w tym zakresie lub inne uprawnione podmioty.

4. Odłowione i dostarczone do schroniska bezdomne zwierzęta przechodzą obligatoryjną sterylizację i kastrację, której koszt ponosi gmina na zasadach określonych w umowie.

5. Gmina zajmuje się poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt, może wspierać poszukiwania nowych właścicieli dla psów i kotów poprzez prowadzenie, za pomocą mediów, akcji edukacyjnych zachęcających do zaopiekowania się bezdomnym psem lub kotem, a także poprzez umieszczenie ogłoszeń o adopcji bezdomnych zwierząt na stronie internetowej Gminy Branice oraz współdziałanie z organizacjami społecznymi w zakresie poszukiwania nowych właścicieli.

§ 7. W celu rozwiązywania problemu bezdomności psów i kotów na terenie gminy, przewiduje się prowadzenie współpracy z osobami i instytucjami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w szczególności z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Głubczycach, ul. Grunwaldzka 1, 48-100 Głubczyce oraz Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Głubczycach, ul. Kochanowskiego 15.

§ 8. Gmina wskazuje, że gospodarstwem rolnym zapewniającym miejsce dla bezdomnych zwierząt gospodarskich jest gospodarstwo, z którym Gmina podpisze stosowną umowę, znajdujące się na terenie Gminy, Lecznica dla Zwierząt Aleksander Szeliga Branice, ul. Żymierskiego 60a.

Rozdział 4.
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych

§ 9. Gmina zapewnia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt w ramach umowy podpisanej z gabinetem weterynaryjnym w Branicach, po uprzednim zgłoszeniu zaistniałego zdarzenia pod numerem telefonu alarmowego 782608080 działającego w Urzędzie Gminy w Branicach.

Rozdział 5.
Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt

§ 10. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez:

1) sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, realizuje Schronisko, z którym Gmina ma zawartą umowę, poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia lub wiek. Zabiegom tym nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od umieszczenia ich w schronisku z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna oraz zwierzęta przeznaczone do adopcji.

2) usypianie ślepych miotów zwierząt realizuje lekarz weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie tych usług, Schronisko, z których Gmina ma zawartą umowę na świadczenie tych usług, w tym także na pisemny wniosek właściciela.

Rozdział 6.
Sprawowanie opieki na kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie

§ 8. 1. Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, budynkach gospodarczych, są elementem ekosystemu, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Gmina, a na zasadzie dobrowolności mieszkaniec, który zauważy taka potrzebę w stosunku do bezdomnego kota.

2. Gmina po ustaleniu miejsca, w których przebywają koty wolno żyjące podejmie działania zmierzające do zapewnienia im dokarmiania oraz wody pitnej w miejscach przebywania wolno żyjących kotów.

Rozdział 7.
Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt -
edukacja w zakresie opieki nad zwierzętami

§ 9. Wprowadza się działania edukacyjne, których zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców gminy w zakresie obowiązków, jakie ciążą na osobach utrzymujących lub hodujących psy albo koty w formie ogłoszeń lokalnych, ogłoszeń na stronie internetowej Urzędu Gminy w Branicach. Ponadto w placówkach oświatowych poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt i sposobów zapobiegania ich bezdomności.

Rozdział 8.
Finansowanie Programu

§ 10. 1. Wydatki związane z realizacją zadań określonych w niniejszym programie ponosi Gmina Branice.

2. W 2013 r. zabezpiecza się środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w wysokości 5.000,00 zł z wyszczególnieniem środków na:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt - 2.000,

2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie 500,

3) odławianie bezdomnych zwierząt 700,

4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt 200

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt 100,

6) usypianie ślepych miotów 300,

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich 600,

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 600. Dopuszcza się przemieszczanie środków w przypadku wzrostu kosztów w określonym zakresie zaplanowanych wydatków.

3. Środki powyższe będą wydatkowane z budżetu gminy Branice na podstawie zawartych umów z właściwymi podmiotami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Branice


Marek Szyhyński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »