reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr NK.III.4131.1.33.2013.KK Wojewody Opolskiego

z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

stwierdzam

nieważność § 7 ust. 4 oraz wyrazów „przy czym § 7 wchodzi w życie z dniem uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” w § 13 uchwały nr XXVII/199/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - z powodu istotnego naruszenia prawa

Uzasadnienie

W dniu 21 marca 2013 r. Rada Gminy Dąbrowa podjęła uchwałę nr XXVII/199/13
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa uchwała, stanowiąca akt prawa miejscowego została podjęta na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, w myśl którego rada gminy określa, w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

W§ 7uchwały zawarto regulacje dotyczące sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ust. 1 wskazano, jakie rodzaje odpadów będą odbierane w punkcie, określono, że odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady ulegające biodegradacji będą odbierane za dodatkową opłatą (ust. 2) oraz ustanowiono zasadę, zgodnie z którą właściciele nieruchomości będą samodzielnie dostarczać do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów będzie konieczne poza harmonogramem wywozu z terenu nieruchomości. W ust. 4 natomiast Rada postanowiła, że zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określi Regulamin PSZOK. W ocenie organu nadzoru zapis ten istotnie narusza prawo, bowiem jego wykonanie może doprowadzić do niedopuszczalnej subdelegacji kompetencji rady gminy na bliżej niesprecyzowany organ. Co więcej, niemożliwe jest również podjęcie przez samą Radę takiego regulaminu w formie odrębnej uchwały, gdyż określając sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, rada gminy wyczerpuje kompetencje przyznane jej w art. 6r ust. 3 ustawy. Tak więc po wypełnieniu dyspozycji z art. 6r ust. 3 nie ma podstaw prawnych do podejmowania regulaminu punktu jako odrębnego aktu, ponieważ zgodnie z delegacją ustawową sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien być uregulowany w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy. W przeciwnym wypadku skutkowałoby to podjęciem przez radę gminy uchwały fragmentarycznej, niepełnej normującej jedynie tylko część materii przekazanej jej do uregulowana.

Zdaniem organu nadzoru uchwały zawierające normy powszechnie obowiązujące, powinny być czytelne i zrozumiałe dla mieszkańców, a zatem wszystkie istotne unormowania powinny wynikać z ich treści, bez konieczności odsyłania do innych bliżej nie sprecyzowanych aktów prawnych. W ramach uzasadnienia wskazać także należy na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 6 czerwca 1995 r. NSA w Gdańsku, SA/Gd 2949/94, OSS 1996/3/91, Lex nr 25640), w świetle którego uchwały podejmowane przez organy samorządowe muszą zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Teza przedmiotowego orzeczenia będzie miała w większym stopniu zastosowanie do aktów prawa miejscowego, zawierających normy prawne powszechnie obowiązujące na terenie działania danej jednostki samorządu terytorialnego, które powinny być jasne i zrozumiałe dla adresatów zawartych w nich norm. Ponadto nie można również przy tym zapominać, iż treść przedmiotowej uchwały będzie miała wpływ na specyfikację istotnych warunków zamówienia przy przetargu na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz treść umowy zawieranej z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu. W związku z tym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego musi wykazać się szczególną starannością i dokładnością przy redagowaniu zapisów takiego rodzaju uchwały. Wszystkie elementy wskazane w upoważnieniu ustawowym art. 6 ust. 3 ustawy powinny być określone jasno i precyzyjnie. Mieszkańcy gminy nie powinni mieć żadnych wątpliwości co do tego jaki zakres usług objęty jest uiszczaną przez nich opłatą, stąd też rada gminy powinna uregulować w przedmiotowej uchwale niezbędne minimum wskazane w ustawie.

              Przytoczone powyżej argumenty uzasadniają stwierdzenie nieważności § 7 ust. 4 uchwały.

W§ 13Rada zawarła regulacje dotyczące wejścia w życie przedmiotowej uchwały. Zgodnie z jego treścią uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r., przy czym § 7 wchodzi z dniem uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W ocenie organu nadzoru, wskazany przepis w części, w której uzależnia wejście
w życie części uchwały od zdarzenia przyszłego i niepewnego, tj. uruchomienia PSZOK, stanowi istotne naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)oraz § 46 w zw. z § 141 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908), zwanego dalej załącznikiem.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ww. ustawy akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy. Szczegółowe zasady wejścia w życie aktów normatywnych określa § 46 załącznika, który znajduje zastosowanie do aktów prawa miejscowego na mocy odesłania zawartego w § 141 załącznika. W myśl zasady wyrażonej w § 46 ust. 1 załącznika, wejścia w życie uchwały nie uzależnia się od wystąpienia zdarzenia przyszłego. Jednocześnie w ust. 2 przewidziano wyjątek od tej zasady, stanowiąc, że od wystąpienia zdarzenia przyszłego można uzależnić stosowanie uchwały albo jej poszczególnych przepisów, pod warunkiem jednak, że termin wystąpienia zdarzenia przyszłego można ustalić w sposób niebudzący wątpliwości i zostanie on urzędowo podany do wiadomości publicznej, o czym stanowi ust. 3.

Z powyższych przepisów wynika, że akty normatywne, w tym akty prawa miejscowego, do których zalicza się przedmiotowa uchwała Rady Gminy Dąbrowa, wchodzą w życie po upływie co najmniej 14 dni od dnia ogłoszenia, przy czym dopuszczalne jest uzależnienie stosowania uchwały lub jej części od zdarzenia przyszłego, o ile jest to zdarzenie pewne, którego termin wystąpienia zostanie urzędowo podany do publicznej wiadomości.

Odnosząc powyższe regulacje do kwestionowanego zapisu § 13 uchwały, stwierdzić należy, że uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie można uznać za zdarzenie pewne. Punkt taki może bowiem w ogóle nie powstać, a jeżeli zostanie utworzony, jest oczywiste, że fakt ten nie zostanie urzędowo podany do publicznej wiadomości.

W związku z powyższym konieczne i uzasadnione jest stwierdzenie nieważność zapisu § 13 uchwały nr XXVII/199/13 we wskazanym powyżej zakresie.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzam jak na wstępie.

Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w związku z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia.

z up. Wojewody Opolskiego
Dyrektor


mgr Barbara Bieluszewska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama