reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XLIII/714/2013 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale budżetowej Gminy Prudnik na 2013 rok

Zwiększa się budżet po stronie przychodów
§ 9520 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów
na rynku krajowym

Zwiększa się budżet po stronie rozchodów

§ 9920 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Dochody majątkowe

Dział 630 Turystyka

§ 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin


Zwiększa się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 600 Transport i łączność

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Dział 758 Różne rozliczenia
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
§ 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dział 801 Oświata i wychowanie
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody majątkowe

Dział 630 Turystyka
§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki bieżące
w tym: obsługa długu


Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Budowa ul. Reja

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
Nabycie działki nr 2003/140 w Prudniku

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bieżące
Rezerwa ogólna

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki bieżące

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki
Wydatki bieżące
w tym: dotacje na zadania bieżące
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę

o kwotę

o kwotę


o kwotę


o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę


o kwotę


o kwotę
o kwotę


o kwotę

o kwotę

o kwotę


o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę


o kwotę


o kwotę

o kwotę

o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę


o kwotę
o kwotę
o kwotę

o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę


6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

6 000 000,00

30 012,18

30 000,00

30 000,0030 000,00

12,18

12,18


12,18


193 592,96

178 548,95
30 000,00
30 000,00

10 000,00


10 000,00


90 023,12
20 651,79


69 371,33

5 025,83

2 884,40


2 141,43

43 500,00
43 500,00

15 044,01

44,0144,01


15 000,00


15 000,00

100 000,00

100 000,00


100 000,00
100 000,00
100 000,00


263 580,78

11 249,83
11 249,83
10 000,00
1 249,83


11 214,00
11 214,00
6 214,00
5 000,00


65 907,50
65 907,50
65 907,50

125 000,00
125 000,00
125 000,00


17 159,45
17 159,45
17 159,45

33 050,00
33 050,00
33 050,00
33 050,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Prudniku


Zbigniew Kosiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama