reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kłobucki, w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych

zawarte pomiędzy

Powiatem Kłobuckim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego, w imieniu którego działają:

Starosta Powiatu - Roman Minkina

Członek Zarządu - Maciej Biernacki

zwany dalej "Powierzającym" ,

a Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, w imieniu którego działają:

Starosta Powiatu - Małgorzata Tudaj

Wicestarosta Powiatu - Józef Gisman

zwany dalej "Przyjmującym".Działając na podstawie uchwały Nr 25/III/2002 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 26 listopada 2002r. w sprawie zlecania zadań w zakresie edukacji publicznej innym powiatom i gminom oraz uchwały Nr XLII/234/2002 Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień z Powiatami dotyczących finansowania kształcenia uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiaty w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, w związku z realizacją określonych art. 5a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) strony porozumienia ustalają, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmujący umożliwia kształcenie w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych uczniów klas wielozawodowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Kłobucki w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Kożlu przy ul. Mostowej 7, zwanym dalej CKPiU, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, (Dz. U. z 2012r., poz. 204).

2. Przyjmujący zapewnia uczniom skierowanym na kurs niezbędne warunki do nauki, zakwaterowania i wyżywienia.

3. Zakwaterowanie i wyżywienie odbywa się na koszt skierowanych uczniów.

4. Poszczególne zasadnicze szkoły zawodowe działające w imieniu Powierzającego, niezwłocznie po podpisaniu porozumienia, prześlą do CKPiU imienny wykaz uczniów poszczególnych szkół zawodowych do kształcenia w CKPiU.

§ 2.

1. Powierzający zobowiązuje się do finansowania kosztów kształcenia w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych według iloczynu liczby uczniów faktycznie przeszkolonych w danym roku i kosztu kształcenia jednego ucznia na kursie w wysokości:

kurs dla klas I - 4 tygodniowy - 430,00 zł

kurs dla klas I - 4 tygodniowy - 430,00 zł

kurs dla klas I - 4 tygodniowy - 430,00 zł.

2. Powierzający upoważnia macierzyste szkoły zawodowe do zapłaty faktury wystawionej przez CKPiU działające w imieniu Przyjmującego.

3. Opłatę za każdy kurs przekaże Powierzający przelewem na wskazane konto przez Przyjmującego: Bank PKO BP S.A. 51 1020 3668 0000 5102 0331 4366 po otrzymaniu faktury wystawionej przez CKPiU działające w imieniu Przyjmującego.

§ 3.

1. Niniejsze porozumienie zostaje zawarte na czas roku szkolnego 2013/2014.

2. Strony przewidują możliwość przedłużania czasu obowiązywania porozumienia na następne lata szkolne, przy czym podpisanie stosownego aneksu powinno nastąpić najpóźniej do 31 sierpnia roku poprzedzającego nowy rok szkolny.

§ 4.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia z mocą obowiązującą do 1 września 2013 roku.

§ 5.

Spory mogące powstać ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo Sąd Powszechny.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 7.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 8.

Zmiany w porozumieniu mogą być wprowadzone aneksem w formie pisemnej.

§ 9.

Porozumienie sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu Kłobuckiego


Roman Minkina


Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego


Maciej Biernacki

Starosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Małgorzata Tudaj


Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego


Józef Gisman

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama