Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXIX/193/13 Rady Gminy Pawłowiczki

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 594 / oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity z 2013 roku Dz. U. nr 885 /RADA GMINY PAWŁOWICZKI

u c h w a l a co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok o kwotę110.411 złzgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki na 2013 rok o kwotę110.411zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowiczki .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/193/13
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 28 listopada 2013 r.

DOCHODY

w złotych


Dział


Źródła
§


Nazwa działu i źródła


Zwiększenie
o kwotę

1

2

3

4

DOCHODY MAJĄTKOWE

110.411

600

TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

110.411

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( związków gmin )
110.411

DOCHODY OGÓŁEM

110.411

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/193/13
Rady Gminy Pawłowiczki
z dnia 28 listopada 2013 r.

W Y D A T K I

w złotych

Dział

Rozdział

Nazwa działu i rozdziału

Zmniejszenie o kwotę

Zwiększenie o kwotę

1

2

3

4

5

WYDATKI BIEŻĄCE

5.500

74.500

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

0

58.750

60017

Drogi wewnętrzne

0

58.750

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

58.750

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

58.750

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

3.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

3.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

3.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

3.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.500

9.750

80101

Szkoły podstawowe

2.532

5.850

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

2.532

5.850

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

2.532

5.850

80110

Gimnazja

1.000

3.900

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1.000

3.900

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

1.000

3.900

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

1.968

0

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

1.968

0

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

1.968

0

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


0


3.000

90095

Pozostała działalność

0

3.000

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:

0

3.000

-wydatki związane z realizacją ich statutowych

zadań

0

3.000

WYDATKI MAJĄTKOWE

87.500

128.911

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

87.500

110.411

60016

Drogi publiczne gminne

87.500

110.411

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

87.500

110.411

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

5.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

5.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

5.000

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

0

5.500

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

0

5.500

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

5.500

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA


0


8.000

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

0

8.000

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne

0

8.000

WYDATKI OGÓŁEM

93.000

203.411

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW ( rubr. 5- 4 )

110.411

Przewodniczący Rady Gminy w Pawłowiczkach


Przemysław Malinka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe