Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/247/2013 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżki ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), oraz art. 6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz.U. z 2006 r Nr 136 poz. 969 ze zm.) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje :

§ 1. Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 ( Mon. Pol. poz. 814 z dnia 22 października 2013 r.) z kwoty 69,28 zł za 1 dt do kwoty 67,23 zł za 1 dt .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe