reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/312/13 Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grodków na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.-Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 55 622 728,00 zł, w tym:

- jak w Załączniku nr 1

1) dochody bieżące w wysokości 50 829 424,00 zł,

2) dochody majątkowe w wysokosci 4 793 304,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 55 124 121,00 zł, w tym:

- jak w Załączniku nr 2

1) wydatki bieżące w wysokości 46 169 709,55 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 134 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 8 954 411,45 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 498 607,00 zł zostanie przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Ustala się:

- jak w Załączniku nr 3

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 135 496,00 zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2 634 103,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 128 644,42 zł,

2) celową w wysokości 500 250,00 zł.,z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 122 000,00 zł,

b) zadania oświatowe w kwocie 278 250,00 zł,

c) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

§ 6. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Ustala się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 360 000 zł, które przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązaywania problemów alkoholowych w kwocie 338 400,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 21 600,00 zł.

§ 8. Ustala sie dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załacznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu w 2014 roku, w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załacznikiem nr 7.

§ 11. Wyodrębnia się budżecie kwotę 446 916,58 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również zmiany w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiemzmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe ze stosunku pracy,

4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzieniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Gajewski


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/312/13
Rady Miejskiej w Grodkowie
z dnia 18 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama