Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr LIV/354/14 Rady Miejskiej w Niemodlinie

z dnia 27 lutego 2014 r.

w sprawie uchylenia uchwał w sprawie nadania statutu sołectw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594[1])), Rada Miejska w Niemodlinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchyla się uchwałę Nr XXI/83/91 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 30 lipca 1991 r. w sprawie nadania statutu sołectw zmienioną uchwałami Nr V/32/94 z dnia 28 listopada 1994 r., Nr XV/70/95 z dnia 26 października 1995 r., Nr XI/85/99 z dnia 30 sierpnia 1999 r., Nr XXII/184/2000 z dnia 27 kwietnia 2000 r., Nr XXXI/240/2000 z dnia 30 listopada 2000 r.

2. Uchyla się uchwałę Nr XXII/90/91 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 10 września 1991 r. w sprawie nadania statutu sołectw zmienioną uchwałami Nr XXIII/97/91 z dnia 1 października 1991 r., Nr V/32/94 z dnia 28 listopada 1994 r., Nr XXI/164/2000 z dnia 29 lutego 2000 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Niemodlina.

§ 3. 1. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z § 116 Statutu Gminy Niemodlin.

2. Uchwała podlega publikacji i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Mariusz Nieckarz


[1]) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe