Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/241/2014 Rady Gminy Popielów

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Popielów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych;

2) segregowane odpady komunalne:

a) szkło oraz opakowania ze szkła za wyjątkiem stłuczki szklanej,

b) papier i tektura,

c) tworzywa sztuczne,

d) opakowania wielomateriałowe,

e) metale;

3) odpady biodegradowalne i odpady zielone (w przypadku nieruchomości wyposażonych w pojemnik do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji);

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyte opony w limicie do 4 szt.;

5) przeterminowane leki i chemikalia;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3.

Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi świadczona będzie usługa polegająca na wyposażeniu nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych.

§ 4.

1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) szkło w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe;

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

4) odpady zielone;

5) odpady budowlano-remontowe pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) metale;

11) zużyte opony.

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem wywozu z terenu nieruchomości.

3. Zasady przyjmowania odpadów do PSZOK określi Regulamin PSZOK.

§ 5.

1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych w ciągu miesiąca kalendarzowego, które nie są zbierane w sposób selektywny uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy gromadzić ją w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

1) jedno, dwu- trzyosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 120 l;

2) cztero-, pięcio- i sześcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności co najmniej 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;

3) gospodarstwa domowe liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapotrzebowania, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240l;

4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do liczby mieszkańców, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l na każde 50 osób;

5) do zbierania okresowo zwiększonych ilość odpadów komunalnych niesegregowanych, oprócz typowych pojemników dopuszcza się używanie szczelnych i trwałych worków z tworzywa sztucznego. Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

2. Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych bez limitu litrażowego / kilogramowego, według następującego sposobu zbiórki:

a) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - pojemnik z żółtą klapą o pojemności co najmniej 240 l,

b) szkło - pojemnik zielony o pojemności co najmniej 120l,

c) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone - pojemnik brązowy o pojemności co najmniej 120 l.

§ 6.

1. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w następujący sposób:

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) niesegregowane odpady komunalne w cyklu dwutygodniowym,

b) segregowane odpady komunalne:

- pojemnik z żółtą klapą - w cyklu czterotygodniowym,

- pojemnik zielony - w cyklu ośmiotygodniowym,

c) odpady ulegające biodegradacji:

- w cyklu miesięcznym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) niesegregowane odpady komunalne - w cyklu tygodniowym,

b) segregowane odpady komunalne:

- pojemnik z żółtą klapą - w cyklu dwutygodniowym,

- pojemnik zielony - w cyklu czterotygodniowym,

c) odpady ulegające biodegradacji:

- w cyklu dwutygodniowym w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia,

- w cyklu tygodniowym w okresie od 1 maja do 31 października;

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, sprzed nieruchomości, raz na pół roku (termin wiosenny, termin jesienny);

4) przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą oddawać stale do specjalnych pojemników w aptekach, w których gmina Popielów prowadzi zbiórki takich leków

2. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości mogą oddawać bez limitu litrażowego / kilogramowego do mobilnego kontenera ustawionego jeden raz na pół roku według ustalonego harmonogramu następujące rodzaje odpadów:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) pozostałe odpady niebezpieczne m.in. lampy fluorescencyjne, farby, opakowania po farbach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia.

§ 7.

Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę Popielów z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w drodze przetargu, udostępnionym właścicielom nieruchomości, od których mają one zostać odebrane.

§ 8.

Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami, traktowane będą jako odpady zmieszane.

§ 9.

Traci moc uchwała nr XXII/165/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała nr XXV/186/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 25 kwietnia 2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/165/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, przy czym § 4 wchodzi w życie z dniem uruchomienia punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe