Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXV/252/2014 Rady Gminy Popielów

z dnia 5 marca 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) w związku z art. 17 ust.1 pkt. 11 oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 182, poz. 509) Rada Gminy Popielów uchwala co następuje:

§ 1.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie Gminy Popielów przyznawane są na zasadach określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.).

§ 2.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane przez 7 dni w tygodniu w zależności od potrzeb, przy czym koszt godziny opiekuńczej świadczonej w święta i dni wolne od pracy nie ulega zmianie.

§ 3.

W przypadku, gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej objętej usługami lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.

§ 4.

Osoby samotne lub osoby w rodzinie, których dochód przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8, ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości zależnej od dochodu, zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód w stosunku do kryterium dochodowego zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej

% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób samotnie gospodarujących

% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych dla osób w rodzinie

Do 100% kryterium

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Od 101 do 150% kryterium

5% wartości

15% wartości

Od 151-200% kryterium

15% wartości

30% wartości

Od 201-250 % kryterium

40% wartości

60% wartości

Powyżej 251 % kryterium

100% wartości

100% wartości

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie może w przypadku odpłatnego świadczenia usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dokonać częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w następujących sytuacjach:

1) Konieczność sprawowania opieki w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w gospodarstwie domowym na rzecz więcej niż jednej osoby, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej,

2) Konieczność ponoszenia wysokich opłat związanych:

a) z potrzebami mieszkaniowymi

b) z procesem leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, artykułów higienicznych lub pielęgnacyjnych.

3) zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej

§ 6.

1) Odpłatność jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 13,00 zł,

2) Odpłatność jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 20,00 zł.

§ 7.

1. Należność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze nalicza się na podstawie karty pracy opiekunek, potwierdzonej własnoręcznym podpisem świadczeniobiorcy, z wyłączeniem przypadków, gdy świadczeniobiorca z różnych przyczyn nie może się podpisać - informacja taka powinna być zawarta w rodzinnym wywiadzie środowiskowym.

2. Odpłatność wnoszona jest przez osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty na rachunek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie do dnia 10 - tego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

§ 8.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów

§ 9.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXXIV/235/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. (Dz.Urz. Woj.Opolskiego z 2014 r. , poz. 403)

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kupczyk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe