Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2013r. poz.594z późn. zm. ) oraz art. 60 ust.2 ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (j.t. Dz.U. z 2013 poz.1457) Rada Gminy Skarbimierz uchwala , co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez Gminę Skarbimierz dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Skarbimierz na poziomie 300,00zł miesięcznie (słownie: trzysta złotych) na każde dziecko objęte opieką.

2. Ustalenie liczby dzieci objętych opieką następuje w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Skarbimierz.

§ 2. 1. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, przedstawiają w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek zawierający:

1) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

2) nazwę, siedzibę i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego,

3) numer i datę wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz nazwę organu rejestrującego,

4) liczbę dzieci, które mają być objęte opieką żłobka lub klubu dziecięcego,

5) nazwę i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1., należy dołączyć zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:

1) numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

2) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy,

3) miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

3. Wnioski o przyznanie dotacji zgłoszone po uchwaleniu budżetu ( w trakcie roku budżetowego ) rozpatrywane będą w trybie przepisów w sprawie zmian w budżecie.

§ 3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 2 opieki nad dzieckiem w formie żłobka i klubu dziecięcego w minimalnym wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 4. 1. Dotacja, o której mowa w § 1 będzie przekazywana z dołu, w transzach miesięcznych w zależności od liczby dzieci faktycznie uczęszczających w miesiącu poprzedzającym przekazanie transzy - do 30 dnia następnego miesiąca.

2. Podmiot, o którym mowa w § 1 przedkłada wniosek o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych) za dany miesiąc.

3. Dotacja będzie pomniejszona o 1/25 za każdy dzień nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym.

4. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot, opisany w ust.2 nie przedłoży wniosku o wypłatę miesięcznej transzy dotacji wraz z listą obecności dzieci podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).

5. Dotacja może być udzielona z góry w formie zaliczki do 50% przyznanej dotacji za miesiąc poprzedni.

6. Dotacja powinna być wykorzystana do dnia 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

7. Rozliczenie dotacji będzie następowało miesięcznie na podstawie przedłożonego wniosku o wypłatę miesięcznej transzy wraz z załączoną listą obecności dzieci, podpisaną przez rodziców (opiekunów prawnych).

8. Organ dotujący zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanego zadania poprzez żądanie informacji o realizacji zadania, przy czym przedstawicielom organu dotującego służy również prawo wizytacji placówki, na której prowadzone jest zadanie objęte dotacją celową oraz sprawdzenia przedłożonych dokumentów rozliczeniowych.

9. Podmiot dotujący zwraca tę część dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia tych okoliczności wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VIII/48/2011 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Skarbimierz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Skarbimierz


Marek Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe