Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/346/2014 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XL/227/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn.: Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm./, art. 98a ust.1, art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2010 r. /Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./,

Rada Miejska w Kietrzu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Kietrzu Nr XL/227/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, zmienia się zapis § 2, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale ".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


mgr inż. Czesław Gil

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe