Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXVIII/255/14 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 28 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/232/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379.), art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.[1])) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379.) Rada Powiatu w Olesnie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu w Oleśnie Nr XXXIV/232/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Oleskiego na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.070.930 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 768.750 zł", zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały;

2) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.700.000 zł";

3) w § 11 dodaje się pkt 7 w brzmieniu: "zaciągania kredytów i pożyczek w wysokości do 700.000 zł".

§ 2. Pozostałe paragrafy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Jerzy Liberka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/255/14
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 28 maja 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2014 R.

L.p.

Treść

Klasyfikacja

Kwota (zł)

Przychody ogółem

1 070 930

1.

Kredyty

§ 952

700 000

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 950

370 930

Rozchody ogółem

768 750

1.

Spłata kredytów

§ 992

559 720

2.

Spłata pożyczek

§ 992

209 030


[1]) Zm. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986, 1456 i 1548.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe