Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLII/436/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 29 maja 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/347/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 594; zm. Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318) art. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613, zm. z 2010 r. Dz. U. Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2009 Nr 215 poz. 1674; z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654,Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378), Rada Miejska w Głuchołazach, uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/347/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 września 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla małych i średnich przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Głuchołazy wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Zwolnienie, o którym mowa w § 2, stanowi pomoc de minimis i ma zastosowanie tylko do "pomocy przejrzystej", o której mowa w rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).";

2) w § 7 uchwały datę "30 czerwca 2014r." zastępuje się datą "31 grudnia 2015r.".

3) w § 3 pkt. 1 Załącznika nr 1 do uchwały datę "30.05.2003" zamieszczoną w nawiasie zastępuje się datą "20.05.2003".

4) § 4 ust. 3 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jako poniżej:

Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w programie, stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).";

5) § 4 ust. 4 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jako poniżej:

Przedsiębiorca, z wyjątkiem przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszym programie, może uzyskać pomoc w jego ramach, jeżeli wartość tej pomocy indywidualnej udzielonej przedsiębiorcy w ciągu roku kalendarzowego, łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających, nie przekracza równowartości kwoty 200 tys. euro brutto zgodnie z art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013). W przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu drogowego towarów wartość wspomnianej pomocy indywidualnej nie może przekroczyć 100.000 euro brutto.";

6) w § 7 ust. 3 Załącznika nr 1 do uchwały wykreśla się pkt. 9.

7) w § 8 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały wykreśla się nawias wraz z jego treścią.

8) w § 9 ust. 1 Załącznika nr 1 do uchwały wykreśla się pkt. 4.

9) § 10 Załącznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jako poniżej:

Program nie przewiduje zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku przedsiębiorców, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit a-e) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).";

10) § 11 ust. 4 Załącznika nr 1 do uchwały po słowach "sektora transportu" dopisuje się słowa "drogowego towarów".

11) w § 12 Załącznika nr 1 do uchwały datę "30 czerwca 2014r." zastępuje się datą "31 grudnia 2015r."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe