Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XXXI.240.2014 Rady Gminy Domaszowice

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 211 i art. 212 art. 214, art. 215, art. 221, art. 235, art. 236 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII.204.2013 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domaszowice na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII.213.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 6 lutego 2014 r., Uchwałą Nr XXIX.220.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 14 marca 2014 r. oraz Uchwałą Nr XXX.231.2014 Rady Gminy Domaszowice z dnia 27 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki budżetu na 2014 rok zwiększa się, w zakresie wydatków bieżących o kwotę 52 000,00 zł, z czego:

1) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

2) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 75410 - Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł.

b) w dziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

3) w rozdziale 801 - Oświata i wychowanie, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł, z czego:

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł;

b) w rozdziale 80104 - Przedszkola, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł;

c) w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł.

4) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł;

2. Przychody budżetu zwiększa się w § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 52 000,00 zł.

3. Określony w § 5 załącznik Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XXXI.240.2014
Rady Gminy Domaszowice
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok

L.p.

§

Wyszczególnienie

Plan na 2014 r.

1

2

3

4

Przychody

903

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

3 102 364,00

950

Wolne środki

334 667,00

951

przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych

24 934,00

Razem przychody

3 461 965,00

Rozchody

992

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

196 125,00

Razem rozchody

196 125,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe