Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLV/456/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 59, poz. 889, Nr 171 poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, poz. 951 i poz. 1529, z 2014 r. i 2014 r. poz. 179 i 180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz.379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W obwodach utworzonych uchwałą Nr XXII/222/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 września 2012r. w sprawie podziału Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj.Opolskiego poz.1420), zmienionych uchwałą Nr XL/417/14 RadyMiejskiej w Głuchołazach z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Głuchołazy do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz.929) wprowadza się zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:

1) dla obwodowej komisji wyborczej Nr 8 z siedzibą " Wodociągi" Sp. z o.o. ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy wyznacza się nową siedzibę w Publicznym Gimnazjum w Głuchołazach przy ul. Kraszewskiego 30,

2) dla obwodowej komisji wyborczej Nr 21 z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie Stowarzyszenia Edukacyjnego "Uśmiech Dziecka" Charbielin 26 wyznacza się nową siedzibę w Świetlicy Wiejskiej w Charbielinie,Charbielin 27

§ 2. Jednolity wykaz numerów i granic obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Guchołazy oraz podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Migała


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/456/14
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 30 września 2014 r.

Podział Gminy Głuchołazy na stałe obwody głosowania

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1

Miasto Głuchołazy, ulice: Wrocławska, Kwiatowa, Grunwaldzka, Jasnogórska, Dworcowa, Kolejowa, Polna, Tylna, Targowa, Prymasa StefanaWyszyńskiego

Fabryka Armatur "Głuchołazy"S.A.,
ul. Wrocławska 1a,
Głuchołazy

2

Miasto Głuchołazy, ulice: Rynek, Opolska, Ligonia, Góra Świętej Anny, Stwosza, Plac" Solidarności", Apteczna, Kościelna

Polski Komitet Pomocy Społecznej,
ul.Rynek 31,
Głuchołazy

3

Miasto Głuchołazy, ulice: Kościuszki, Jana Sobieskiego, Magistracka, Poprzeczna

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Curie- Skłodowskiej 32,
Głuchołazy

4

Miasto Głuchołazy, ulice: Curie Skłodowskiej , Kopernika, Matejki, Bohaterów Warszawy, Gen.Sikorskiego , Moniuszki, Plac Basztowy, Basztowa, Korfantego, Stefana Batorego

Centrum Kultury,
ul. Bohaterów Warszawy 7,
Głuchołazy

5

Miasto Głuchołazy, ulice: Aleja Jana Pawła II, Spółdzielcza, Papiernicza, Strzelców Bytomskich, Henryka Brodatego, Damrota,

Gminna Świetlica Socjoterapeutyczna przy PKPS
ul. Aleja Jana Pawła II 24
Głuchołazy

6

Miasto Głuchołazy, ulice: Parkowa, Chopina, Zdrojowa, Ogińskiego, Elsnera, Karłowicza, Witolda Lutosławskiego, Stanisława Ornowskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Lompy, Wieniawskiego

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Wieniawskiego 5,
Głuchołazy

7

Miasto Głuchołazy, ulice: Szymanowskiego, Paderewskiego, Słowackiego, Powstańców Śląskich, Kolonia Kaszubska1A

Publiczne Gimnazjum Nr 2,
ul. Słowackiego 1,
Głuchołazy

8

Miasto Głuchołazy, ulice: Gen. Maczka, Gen. Okulickiego, Generała Zygmunta Berlinga, Gen. Roweckiego, Gabrieli Zapolskiej, Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Prusa, Sienkiewicza, Aleksandra Fredry, Wyspiańskiego, Mickiewicza,Opawska, Reymonta, Królowej Jadwigi,Kornela Makuszyńskiego

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
ul. Kraszewskiego 30,
Głuchołazy

9

Miasto Głuchołazy, ulice: Generała Andersa, Miarki, Konstytucji 3-go Maja

Centrum Informacji Turystycznej, Plac Basztowy 4 A, 48-340 Głuchołazy

10

Miasto Głuchołazy, ulice: Kraszewskiego, Świdnicka, Reja, Kolonia Jagiellońska, Żeromskiego, Władysława Jagiełły

Zakład Usługowo Produkcyjny "Komunalnik"Spółka z o.o. ul. Gen. Andersa 4, Głuchołazy

11

Miasto Głuchołazy, ulice: Szymona Koszyka, Elizy Orzeszkowej

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
ul. Kraszewskiego 30,
Głuchołazy

12

Gmina Głuchołazy, ulice: Konopnickiej, Kochanowskiego, Cypriana Kamila Norwida, Zofii Nałkowskiej, Bolesława Chrobrego

Publiczne Gimnazjum Nr 1,
ul. Kraszewskiego 30,
Głuchołazy

13

Sołectwa: Konradów, Konradów-Kolonia Kaszubska, Konradów- Osiedle Pasterówka, Skowronków, Podlesie

Świetlica Wiejska,
Konradów 51,
Konradów

14

Sołectwo:Gierałcice

Publiczna Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego"Przyjazna szkoła", Gierałcice 154,

15

Sołectwo:Burgrabice

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Burgrabice , Burgrabice 140

16

Sołectwo: Sławniowice

Świetlica Wiejska
Sławniowice 49,
Sławniowice

17

Sołectwa: Markowice, Biskupów

Świetlica Wiejska,
Biskupów 71,
Biskupów

18

Sołectwa: Polski Świętów, Sucha Kamienica

Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi, Markowice, Polski Świętów,Sucha Kamienica,
Polski Świętów 74 a

19

Sołectwa: Nowy Świętów, Wilamowice Nyskie

Publiczna
Szkoła Podstawowa, Nowy Świętów 65,
Nowy Świętów

20

Sołectwo:Stary Las

Publiczna Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las ,
Stary Las 56 a

21

Sołectwa: Charbielin, Charbielin - Osiedle Pionierów, Nowy Las

Świetlica Wiejska,
Charbielin 27
Charbielin

22

Sołectwa: Bodzanów, Bodzanów Osiedle II, Bodzanów Osiedle III

Publiczna
Szkoła Podstawowa, Bodzanów,
Bodzanów 83

23

Sołectwa: Jarnołtówek, Pokrzywna

Publiczna Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Jarnołtówek
Jarnołtówek 109

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe