Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XLIV/359/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyskaniu opinii związków zawodowych Rada Miejska w Prószkowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się 26 godzin jako tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dla nauczycieli - pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i nauczycieli wspomagających dla których organem prowadzącym jest gmina Prószków.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXIII/184/2012 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 poz. 286).

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązująca od 01.01.2015 r.

Przewodniczący Rady


Klaudia Lakwa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe