Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 188/14 Wojewody Opolskiego

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Prószkowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 w związku z art. 371 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.[1]) zarządzam:

§ 1. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Prószkowie w 1-mandatowym okręgu wyborczym nr 12, w którym na wakujący mandat wybierany będzie 1 radny.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 15 marca 2015 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Wojewoda Opolski


Ryszard Wilczyński


Załącznik do Zarządzenia Nr 188/14
Wojewody Opolskiego
z dnia 29 grudnia 2014 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do dnia 29 grudnia 2014 r.

- podanie do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego
o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających

do dnia 4 stycznia 2015 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicach okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie ,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Opolu I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do dnia 14 stycznia 2014 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Opolu I kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie

do dnia 19 stycznia 2015 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Opolu I Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie

do dnia 3 lutego 2015 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie list kandydatów na radnych

do dnia 13 lutego 2015 r.

- zgłaszanie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji
o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym do głosowania korespondencyjnego

do dnia 22 lutego 2015 r.

- przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Prószkowie numerów
dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych,
- powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Prószkowie obwodowej komisji wyborczej,
- sporządzenie w Urzędzie Miejskim spisu wyborców,
- zgłoszenie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a

do dnia 23 lutego 2015 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej
w Prószkowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 6 marca 2015 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

w dniu 13 marca 2015 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 14 marca 2015 r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 15 marca 2015 r.
godz. 700 - 2100

- głosowanie

Uwaga:

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu /art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego/.


[1]] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe