| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/9/14 Rady Gminy Strzeleczki

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki

Na podstawie art.72 ust 1 w związku z art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r poz.191) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.), Rada Gminy w Strzeleczkach uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki zwanych dalej nauczycielami w danym roku kalendarzowym określana jest w uchwale budżetowej Rady Gminy w Strzeleczkach.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane w danym roku nie przechodzą na rok następny.

§ 3. Środkami finansowymi wymienionymi w § 1 dysponuje Wójt Gminy Strzeleczki.

§ 4. Pomoc udzielona jest w formie zapomogi pieniężnej zwanej dalej zapomogą i przysługuje tylko raz w roku kalendarzowym.

§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków, nauczyciel może otrzymać zapomogę więcej niż raz w roku .

§ 6. Wysokość przyznanej zapomogi uzależniona jest od rodzaju i przebiegu choroby, a w szczególności od poniesionych kosztów leczenia oraz od wysokości dochodów, przypadających na jednego członka rodziny nauczyciela.

§ 7. 1 Warunkiem przyznania świadczenia z funduszu zdrowotnego jest złożenie wniosku o zapomogę (załącznik) wraz z dokumentacją wymienioną w ust.2

2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty uzasadniające konieczność przyznania zapomogi, a w szczególności poświadczające stan zdrowia i poniesione koszty leczenia:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie;

2) dokumenty imienne potwierdzające poniesione koszty leczenia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

3) oświadczenie o dochodach netto na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy, poprzedzających ubieganie się o zapomogę.

3. Wnioski składa się do dyrektora placówki macierzystej, który dokonuje weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem formalnym i przekazuje Wójtowi Gminy do 15 dnia miesiąca kończącego kwartał.

§ 8. 1 Wójt rozpatruje złożone wnioski co najmniej raz na kwartał i przyznaje zapomogę oraz określa jej wysokość.

2. Odmowa przyznania zapomogi zdrowotnej następuje w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.

3. Wnioski bez wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane.

4. W sytuacjach wyjątkowych na wniosek nauczyciela z uwagi na jego ważny interes, świadczenie może być przyznane poza terminem określonym w § 8 ust. 1.

§ 9. Obsługę finansową udzielonych zapomóg prowadzić będzie Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Strzeleczkach.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XI/60/07 Rady Gminy Strzeleczki z dnia 6 września 2007r. w sprawie określenia rodzaju i sposobu przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Strzeleczki.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzeleczki.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Brygida Wiencek


Załącznik do Uchwały Nr V/9/14
Rady Gminy Strzeleczki
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO
NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI
Oświadczenie

Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania i nr telefonu: ……………………………………………………………....

Nazwa i adres szkoły, w której wnioskodawca jest (był) zatrudniony ........................................

…………………………………………………………………………………………………...

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

W załączeniu do wniosku przedkładam: (aktualne zaświadczenie lekarskie, faktury, rachunki, pobyt w szpitalu itp.):

1. …………………………………………………………………………………………...

2. …………………………………………………………………………………………...

3. …………………………………………………………………………………………...

4. …………………………………………………………………………………………...

Oświadczenie

Oświadczam, że średnia wysokość moich dochodów (netto) na osobę w rodzinie ze wszystkich źródeł z 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną wynosi:

………………….słownie:………………………………………………………………………

Forma płatności

1. Nr konta bankowego osoby uprawnionej:

…………………………………………………………………………………………...

2. Kasa Urzędu Gminy

……………………………………………….

(data i podpis wnioskodawcy)

Adnotacja dyrektora szkoły:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............................................

………………………………………….

(data i podpis dyrektora)

Adnotacja o sposobie załatwienia sprawy

W przypadku negatywnej decyzji należy uzasadnić:

…………………………………………………………………………………………………...……………

…………………………………………………………………………………….....................................

..................……………………………………………………………………………………………........

.

……………………………..............................

(data i podpis wójta)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »