| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, 645, 1318 i z 2014 r. poz. 379 ,1072) oraz art. 211 i art.212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 , 938 i 2014 r. poz. 379, 911,1146 i 1626 )
Rada Miejska w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/ 253/2013 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany :
W § 1- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu Gminy

I. dokonuje się zmian w dochodach, jak niżej :

Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.000,00

01095

Pozostała działalność

1.000,00

I. dochody bieżące

1.000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

1.000,00

600

Transport i łączność

200,00

60003

Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

200,00

I. dochody bieżące

200,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

200,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

800,00

23.360,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

800,00

23.360,00

I. dochody bieżące

800,00

6.360,00

0470

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

800,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

6.360,00

II. dochody majątkowe

17.000,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

17.000,00

750

Administracja publiczna

7.500,00

60,00

75023

Urząd gminy

2.500,00

60,00

I. dochody bieżące

2.500,00

60,00

0570

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

60,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

2.500,00

75095

Pozostała działalność

5.000,00

I. dochody bieżące

5.000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

5.000,00

756

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

80.800,00

11.100,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

4.500,00

5.000,00

I. dochody bieżące

4.500,00

5.000,00

0320

Podatek rolny

5.000,00

0340

Podatek od środków transportowych

3.000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

500,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.000,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75.000,00

1.800,00

I. dochody bieżące

0310

Podatek od nieruchomości

13.000,00

0320

Podatek rolny

50.000,00

0340

Podatek od środków transportowych

10.000,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

1.800,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.000,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.300,00

300,00

I. dochody bieżące

1.300,00

300,00

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

1.000,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw( opłata adiacencka )

300,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

4.000,00

I. dochody bieżące

4.000,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

4.000,00

758

Różne rozliczenia

2.600,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

2.600,00

I. dochody bieżące

2.600,00

0920

Pozostałe odsetki

2.600,00

801

Oświata i wychowanie

3.000,00

75.670,00

80101

Szkoły podstawowe

3.000,00

6.460,00

I. dochody bieżące

3.000,00

6.460,00

0580

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1.560,00

0690

Wpływy z różnych opłat

100,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze

4.800,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

3.000,00

80104

Przedszkola

69.190,00

I. dochody bieżące

69.200,00

0830

Wpływy z usług

28.400,00

0920

Pozostałe odsetki

10,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

40.780,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

20,00

I. dochody bieżące

20,00

0920

Pozostałe odsetki

20,00

852

Pomoc społeczna

2.600,00

8.749,96

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6.000,00

I. dochody bieżące

6.000,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6.000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2.600,00

I. dochody bieżące

2.600,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2.600,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

2.500,00

I. dochody bieżące

2.500,00

0830

Wpływy z usług

2.500,00

85295

Pozostała działalność

249,96

I. dochody bieżące

249,96

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

249,96

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.200,00

90002

Gospodarka odpadami

1.200,00

I. dochody bieżące

1.200,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1.200,00

RAZEM :

95.700,00

122.939,96

§ 2. W § 2- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy

I. zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 27.239,96 zł

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Zwiększenia

600

Transport i łączność

25.450,00

60016

Drogi publiczne gminne

25.450,00

a) wydatki bieżące

25.450,00

1) wydatki jednostek budżetowych

25.450,00

- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań

25.450,00

852

Pomoc społeczna

249,96

85295

Pozostała działalność

249,96

a) wydatki bieżące

249,96

1) wydatki jednostek budżetowych

249,96

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki związane z realizacją statutowych
zadań

240,00
9,96

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.540,00

90095

Pozostała działalność

1.540,00

a) wydatki majątkowe

1.540,00

1) inwestycje

1.540,00

-na program finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

1.540,00

RAZEM :

27.239,96

§ 3. Załącznik nr 2 a do uchwały budżetowej na 2014 r. " Wydatki majątkowe w 2014 r. - wykaz inwestycji gminnych " otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy wynosi :

1) dochody 21.228.394,93 złw tym :

- dochody bieżące 20.006.557,24 zł

- dochody majątkowe 1.221.837,69 zł

2) przychody 735.178,00 zł

3) wydatki 21.164.912,93 złw tym :

- wydatki bieżące 19.335.272,93 zł

- wydatki majątkowe 1.829.640,00 zł

4) rozchody 798.660,00 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .

Przewodniczący Rady


Artur Kajkowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/2014
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH

Lp

Dz.

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Planowane wydatki w 2014 roku


1.


010


01010


Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko


20.000,-


2.


010


01010


Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowicach
( projekt)


6.300,-


3.


010


01010


Rozbudowa wodociągu w Zdziechowicach


48.000,-


4.


010


01010


Zabudowa urządzeń w przepompowni wody w Skrońsku


10.000,-


5.


600


60016


Przebudowa ulic Słowackiego, Słonecznej, Stawowej, Krasickiego, Złotej, Wąskiej,, Gorzołki , Wojska Polskiego w Gorzowie Śl. wraz z wymianą kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej ( projekt)


50.000,-


6.


600


60017


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Skrońsku ( mapy i projekt )


13.800,-


7.


600


60017


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Uszyce - Zydlong ( projekt)


13.000,-


8.


710


71095


Zakupy inwestycyjne - wykup gruntów


50.000,-


9.


801


80101


Utworzenie placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła "
w tym :
- Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Gorzowie Śl. -124.900 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach- 130.000 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Uszycach - 130.000 zł


384.900,-


10.


900


90001


Odwiert studni głębinowej na ujęciu wody w Gorzowie Śl. ( projekt)


8.000,-


11.


900


90001


Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej w Gorzowie Śl.


75.000,-


12.


900


90001


Uzbrojenie działek w sieć kanalizacyjno-wodociągową w ul. Makowej w Gorzowie Śl.


81.000,-


13.


900


90001


Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul Karola Miarki w Gorzowie Śl.


11.600,-


14.


900


90001


Przebudowa sieci wodociągowej w Gorzowie Śl.
ul. Oleska ( projekt)


4.000,-


15.


900


90015


Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Byczyńska, Kluczborska, Chopina i we wsi Dębina


272.000,-


16.


900


90015


Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Kozłowicach i w Kobylej Górze


6.000,-


17.


900


90095

Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Jamy


78.970,-


18.


900


90095

Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Jastrzygowice


88.850,-

19.


900


90095

Rozwijanie małej infrastruktury turystycznej poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego w miejscowości Krzyżanowice


80.220,-

20.


926


92601


Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach


510.000,-


21.


926


92601


Rozbudowa kompleksu sportowego w Uszycach
( projekt)


8.000,-

Razem :

1.819.640-


22.


754


75411


Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie

10.000,-

Ogółem :

1.829.640,-

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »