Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IV/9/15 Rady Gminy Kamiennik

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Gminy Kamiennik uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 12 920 146,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 11 806 489,00 zł,

2) dochody majątkowe 1 113 657,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 13 577 388,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 11 626 588,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1 950 800,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 657 242,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 657 242,00 zł.

§ 4. Ustala się:

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 2 260 000,00zł,

2) rozchody w łącznej kwocie 1 602 758,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych w roku budżetowym,

- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 57 000,00zł.

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 2 860 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49 500,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00 zł, jak w załączniku nr 5.

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2015:

- zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 239 809,65 zł, stanowiącą fundusz sołecki, zgodni z załącznikiem nr 7.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek w ramach uchwalonych przychodów budżetu oraz kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 600 000,00 zł,

2) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życiem z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Aleksander Słonina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/9/15
Rady Gminy Kamiennik
z dnia 15 stycznia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe