Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Nr WZ.031.1.2015 Burmistrza Gogolina; Burmistrza Krapkowic

z dnia 14 stycznia 2015 r.

w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Tekst pierwotny

w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

zawarte w Krapkowicach w dniu 14 stycznia 2015 r. pomiędzy:

- Gminą Krapkowice - reprezentowaną przez Burmistrza Krapkowic Andrzeja Kasiurę - zwaną w dalszej części "Przejmującym" a

- Gminą Gogolin - reprezentowaną przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę - zwaną w dalszej części "Powierzającym", o następującej treści:

Niniejsze porozumienie zawiera się na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072).

§ 1. Przejmujący przyjmuje do realizacji zadanie własne Gminy Gogolin związane z realizacją usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach.

§ 2. 1. Powierzający udziela rocznej dotacji celowej Przejmującemu w wysokości 13.152, 00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100) z przeznaczeniem na umieszczenie czterech osób w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach na pobyt dzienny, zwany dalej w skrócie "ŚDS w Krapkowicach".

2. Skierowanie osoby do ŚDS w Krapkowicach następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

3. Realizacja niniejszego porozumienia uzależniona będzie od posiadania wolnych miejsc w ŚDS w Krapkowicach. Kierownicy zainteresowanych Ośrodków Pomocy Społecznej będą każdorazowo uzgadniać możliwość przyjęcia uczestnika z terenu Gminy Gogolin, przy czym Gmina Krapkowice zastrzega, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza miejsca dla uczestników pochodzących z terenu Gminy Krapkowice.

§ 3. 1. Dotacja, o której mowa w §2, przekazana będzie jednorazowo do dnia 30 stycznia 2015 r.

2. Dotacja celowa płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, prowadzony przez Bank Spółdzielczy Krapkowice; Nr rachunku: 93 8884 0004 2001 0000 7777 0001.

3. Przejmujący zobowiązuje się przeznaczyć otrzymane środki wyłącznie na cel określony w §1.

4. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie oświadczenia Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy o korzystaniu przez osobę skierowaną z usług ośrodka wsparcia, ze wskazaniem okresu pobytu.

5. Termin rozliczenia dotacji ustala się zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t. z póź. zm. ).

6. Powierzający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wydatkowanych środków dotacji na każdym etapie realizacji zadania.

§ 4. 1. Porozumienie obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

2. Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron porozumienia.

§ 5. 1. Strony nawzajem zobowiązują się do niezwłocznego informowania o wszelkich okolicznościach, mogących mieć wpływ na realizację niniejszego porozumienia, a w szczególności w przypadku uchylenia decyzji.

2. W przypadku przerwania pobytu przez uczestnika z terenu Gminy Gogolin w ŚDS w Krapkowicach, z przyczyn nieleżących po stronie Powierzającego, równowartość niewykorzystanej dotacji celowej podlega zwrotowi na rzecz Gminy Gogolin.

3. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gogolinie
nr 54 8883 0005 2001 0000 2381 0002.

§ 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy szczególne powszechnie obowiązujące, właściwe ze względu na przedmiot porozumienia.

§ 8. Porozumienia zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

PRZEJMUJĄCY

POWIERZAJĄCY

Burmistrz Krapkowic


Andrzej Kasiura

Burmistrz Gogolina


Joachim Wojtala


Skarbnik Miasta


Ryszard Patej


Skarbnik Gminy


Renata Hasse

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe