Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 )oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - ( j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ) Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmianę w planie budżetu gminy na 2014 r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się dochody bieżące:

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych dochodów - zwrot kosztów za utrzymanie ogrzewania 3.000,-

2) Dział 756 - Dochody od os.praw., od os.fiz.... oraz wydatki zw. z ich poborem

- podatek rolny 50.000,-

3) Dział 758 - Różne rozliczenia

- rezerwa subwencji ogólnej 52.056,-

- odsetki od własnych środków na rachunkach 15.000,-

4) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochona środowiska

- wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaty za energię z ubr 10.000,-

zwiększa się dochody majątkowe:

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.000,-

2) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000,-

zmniejsza się dochody majątkowe:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową ( Europ.F-sz Rozw.Region.) 1.450.000,-

2) Dział 600 - Transport i łączność

- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz ( Europ.F-sz Rozw.Region.) 3.114.000,-

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- termomodernizacja obiektów w Żłobiźnie ( dofin.NFOŚ) 1.806.000,-

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1.692.156,-

ogółem dochody budżetu gminy zmniejsza się 7.920.100,-

§ 2. Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. wg wyszczególnienia: w tym:

zmniejsza się wydatki:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 100.000,-

a) Rozdział 01095 - Pozostała działalność 100.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

2) Dział 600 - Transport i łączność 5.000,-

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 5.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw. z real.ich statut.zadań

3) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 6.095.080,-

a) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchom. 95.080,-

wydatki bieżące 50.080,- w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

wydatki majatkowe 45.000,- w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - wykup działek pod inwestycje

b) Rozdział 70095 - Pozostała działalność 6.000.000,-

wydatki majatkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiźnie

4) Dział 750 - Administracja publiczna 179.500,-

a) Rozdział 75022 - Rady gmin 11.500,-

wydatki majatkowe w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.

b) Rozdział 75023 - Urzędy gmin 168.000,-

wydatki bieżące 150.000,- w tym :

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń

wydatki majątkowe 18.000,- w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar. 86.000,-

a) Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 50.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

b) Rozdział 75416 - Straż gminna 36.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

6) Dział 757 - Obsługa długu publicznego 350.000,-

a) Rozdział 75702 - Obsługa pap. wartościowych, kredytów i pożyczek jst 350.000,-

1. wydatki bieżące

- wydatki na obsługę długu ( odsetki)

7) Dział 801 - Oświata i wychowanie 85.000,-

a) Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 70.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet

b) Rozdział 80104 - Przedszkola 15.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 180.000,-

a) Rozdział 85395 - Pozostała działalność 180.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

9) Dział 852 - Pomoc społeczna 67.520,-

a) Rozdział 85201 - Placówki opiek.- wychowawcze 2.840,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

b) Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 22.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

c) Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze 3.600,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

d) Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny 11.940,-

wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.440,-

- wydatki zw.z real.ich statut. zadań 1.500,-

e) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , świadcz. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ. 3.800,-

wydatki bieżące w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

f) Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe 4.000,-

wydatki bieżące w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

g) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 10.500,-

wydatki bieżące w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

h) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe 3.640,-

wydatki bieżące w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

a) Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej 5.200,-

wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 900,-

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań 4.300,-

10) Dział 854 - Edukacja opieka wychowawcza 53.000,-

a) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 53.000,-

wydatki bieżące w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.000,-

- wydatki zw.z real.ich statut. zadań 9.000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycz. 4.000,-

11) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6.000,-zł

a) Rozdział 92116 - Biblioteki 6.000,-

wydatki bieżące w tym :

- dotacja

12) Dział 926 - Kultura fizyczna 834.000,-

a) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 834.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżet - budowa zaplecza szatniowo-socjalnego oraz boiska wielofunkcyjnego w Żłobiźnie

zwiększa się wydatki

1) Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 4.890,-

a) Rozdział 70095 - Pozostała działalność 4.890,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

2) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.110,-

a) Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.110,-

wydatki bieżące w tym :

- wydatki zw.z real.ich statut.zadań

3) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 115.000,-

a) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kul., świetlice i kluby 115.000,-

wydatki majątkowe w tym :

- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych

- pierwsze wyposażenie domu ludowego w Bierzowie + roboty dodatkowe budowy 19.000,-

- roboty dodatkowe budowy domu ludowego w Kopaniu 50.000,-

- roboty dodatkowe budowy domu ludowego w Pawłowie 46.000,-

ogółem wydatki budżetu gminy zmniejsza się o 7.920.100,-

§ 3. Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXXIII/219/2013 z 16. XII.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. wg treści jak niżej:

- w § 1 " Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 38.013.988,54 zł"

- w § 2 " Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 52.100.233,54 zł"

- w § 8 "Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 4.381.900 zł."

- w § 11 "Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 3.226.570 zł zgodnie z załącznikiem nr 8"

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Szkoda


Załącznik do Uchwały Nr III/10/2014
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 19 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dotacji z budżetu Gminy na 2014 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe