Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr II/10/2015 Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie

z dnia 15 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d w związku z art.73 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r., poz. 379,poz. 1072) i oraz w oparciu o art.211 ust.2,art.212 ust.1 pkt 1- 6 i ust.2 pkt 1 ,art. 222 ust.1-4 , art. 235 ust.1, art. 89, art.236 ust.1,3 i 4, art.239, art.258 ust.1 pkt 1 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911,poz.1146, poz. 1626, poz. 1877), Zgromadzenie Związku Gmin "PROKADO" uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące: 1 400 000,00 zł,

2) dochody majątkowe: nie planuje się

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie 1 850 000,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące: 1 344 000,00 zł

2) wydatki majątkowe: 506 000,00 zł

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 450 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 450 000,00 zł, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 5.

Ustala się plan inwestycyjny na rok 2015, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6.

Tworzy się rezerwy w budżecie Związku w roku 2015 w łącznej wysokości 17 000,00 zł z tego:

1) rezerwę ogólną w wysokości 10 800,00 zł,

2) rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 6 200,00 zł.

§ 7.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym do wysokości 200 000,00 zł.

§ 8.

Ustala się limit zobowiązań w wysokości 200 000,00 zł.

§ 9.

Upoważnia się Zarząd Związku do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Związku do wysokości 200 000,00zł ,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu związku.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO"


Leonard Pietruszka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Plan dochodów Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2015 rok w

Nazwa

Plan ogółem

Z tego

bieżące

w tym: na współfinasowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

majątkowe

w tym: na współfinasowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

dział

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię el., gaz i wodę

1 400 000,00

1 400 000,00

rozdział

40002

Dostarczanie wody

1 390 000,00

1 390 000,00

§

0830

Wpływy z usług

1 380 000,00

1 380 000,00

§

0920

Pozostałe odsetki

10 000,00

10 000,00

rozdział

40095

Pozostała działalność

10 000,00

10 000,00

§

8510

Wpływy z różnych rozliczeń

10 000,00

10 000,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Plan wydatków Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2015 rok w


Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1 833 000,00

1 327 000,00

1 288 000,00

226 600,00

1 061 400,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

506 000,00

506 000,00

0,00

0,00

40002

Dostarczanie wody

1 833 000,00

1 327 000,00

1 288 000,00

226 600,00

1 061 400,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

506 000,00

506 000,00

0,00

0,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

39 000,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

170 000,00

170 000,00

170 000,00

170 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

33 000,00

33 000,00

33 000,00

33 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 600,00

1 600,00

1 600,00

1 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4260

Zakup energii

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4270

Zakup usług remontowych

150 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

300 400,00

300 400,00

300 400,00

0,00

300 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

8 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

30 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

7 000,00

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4430

Różne opłaty i składki

200 000,00

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4480

Podatek od nieruchomości

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT).

5 000,00

5 000,00

5 000,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

2 000,00

2 000,00

2 000,00

0,00

2 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

3 000,00

3 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

506 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

506 000,00

506 000,00

0,00

0,00

758

Różne rozliczenia

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4810

Rezerwy

17 000,00

17 000,00

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Wydatki razem:

1 850 000,00

1 344 000,00

1 305 000,00

226 600,00

1 078 400,00

0,00

39 000,00

0,00

0,00

0,00

506 000,00

506 000,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Przychody Zwiazku Gmin "PROKADO" w Prószkowie na 2015 rok w

Treść

Kwota


PRZYCHODY

450 000,00


957 Nadwyżki z lat ubiegłych

450 000,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2015
Zgromadzenia Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Plan zadań inwestycyjnych Związku Gmin "PROKADO" na rok 2015 w


Lp.


Nazwa zadania


Wartość


1.


Wykonanie wizualizacji i zabezpieczenia obiektów Związku (przepompownia i ujęcia)


200 000,00


2.


Modernizacja obiektów Związku wraz z zagospodarowaniem terenu


306 000,00


Razem:


506 000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe