reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 2/2/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity - DzU z 2012 r., poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

orzeka nieważność

§ 3 uchwały IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały XXIV/199/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w części dotyczącej zapisu "z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r." z powodu naruszenia art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Uzasadnienie

W dniu 12 stycznia 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu doręczono uchwałę nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/199/2013 (…). W uchwale, przywołując w podstawie prawnej m.in. art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy w Świerczowie dokonała zmiany inkasenta w sołectwach: Biestrzykowice, Miodary.

W § 5 uchwały, Rada postanowiła, że "Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.

Jak wynika z wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy w Świerczowie złożonych pismem z dnia 23 stycznia 2015 r. dotychczasowy inkasent złożył rezygnację z pełnienia tej funkcji od dnia 01.01.2015 r. "(…) Mając na uwadze umożliwienie mieszkańcom dokonywania wpłat u inkasenta w miejscowościach ich zamieszkania została podjęta uchwała Nr IV/13/2014 Rady Gminy w Świerczowie (…)."

Na posiedzenie Kolegium nie stawił się przedstawiciel prawidłowo powiadomionej jednostki samorządu terytorialnego.


W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje:

Jak wynika z dyspozycji art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru, iż stanowiąca przedmiot postępowania uchwała lub zarządzenie narusza prawo w konsekwencji może implikować orzeczenie w całości lub w części jej nieważności bądź też wskazaniem nieistotnego naruszenia prawa. Przyjąć przy tym za ukształtowaną linią orzeczniczą Naczelnego Sądu Administracyjnego należy, iż do rodzajów naruszeń przepisów skutkujących nieważnością uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego zaliczyć należy naruszenia: przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał, podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów Prawa ustrojowego, przepisów Prawa materialnego - przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał (np. wyrok NSA z 3 grudnia 1996 r. sygn. SA/Wr 949/96; wyrok NSA z 11 lutego 1998 r. sygn. IISA/Wr 1459/97).

Zgodnie z przepisami art. 94 Konstytucji RP oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.

W odniesieniu do zapisu § 3 uchwały, Kolegium stwierdza, iż zasada konstytucyjna, dotycząca obowiązywania prawa wynikająca z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP stanowi, iż warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych.

Z treści powołanego art. 88 ust. 1 Konstytucji wynika, iż data ogłoszenia przepisu prawnego, w tym m.in. uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego jest datą początkową, od której może on wejść w życie. Uszczegółowieniem normy konstytucyjnej jest art. 42 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych. Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1 i 2 cyt. ustawy, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy, a w uzasadnionych przypadkach akty normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.

Przedmiotowa uchwała, w związku z rodzajem konstruowanych w niej norm, stanowi akt prawa miejscowego i powinna podlegać regułom publikacji i wejścia w życie określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

W art. 5 cytowanej ustawy, ustawodawca pozwala na nadanie aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa nie stoją temu na przeszkodzie. Mając na uwadze treść i cel uchwały, jakim jest urzędowe poinformowanie mieszkańców o osobie wykonującej czynności inkasenta, wyjątek ten nie może być zastosowany. Zatem określenie w treści uchwały, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r., nie znajduje prawnego uzasadnienia do wprowadzenia z mocą wsteczną poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa.

Jak podnosi się w komentarzach do art. 5 powołanej ustawy, zarówno z punktu widzenia znaczenia określenia "wejście w życie", jak i z punktu widzenia omawianych przepisów Konstytucji, nie można przyjąć, że jakikolwiek akt może wejść w życie z mocą wsteczną. Może być jedynie tak, że prawodawca nakazuje stosować zasady wynikające z przepisów zawartych w tym akcie do oceny stanów faktycznych, które miały miejsce przed jego wejściem w życie [G.Wierczyński, Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych. Komentarz, Oficyna, 2010].

Również w wielu orzeczeniach Trybunał Konstytucyjny podkreślając, że zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego, absolutnego i w sytuacjach nadzwyczajnych ustawodawca może od niego odstąpić (np. wyrok TK z dnia 24 października 2000 r., K 12/00, OTK 2000, nr 7, poz. 255) równocześnie stwierdził kategorycznie, iż odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy "jest to konieczne dla realizacji wartości konstytucyjnej, ocenionej jako ważniejsza od wartości chronionej zakazem retroakcji, a jednocześnie realizacja tej zasady nie jest możliwa bez wstecznego działania prawa". Zdaniem Kolegium stan ten w przedmiotowej sprawie nie występuje.

W konsekwencji prowadzi to do przyjęcia, iż kwestionowany zapis § 3 uchwały w części "z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2015 r." jest niezgodny z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i stanowi naruszenie prawa.


Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu przysługuje - na zasadzie art. 98 ustawy o samorządzie gminnym - skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Zastępca Prezesa Jan Uksik

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama