reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) - Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia osobom starszym większego wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej oraz pobudzenia aktywności obywatelskiej tych osób, powołuje się Radę Seniorów Gminy Tarnów Opolski jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

§ 2. Nadaje się statut Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rudolf Urban


Załącznik do Uchwały Nr IV/28/2015
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Statut
Rady Seniorów Gminy Tarnów Opolski

Rozdział 1.
Cel i zakres działania

§ 1. 1. Rada Seniorów Gminy Tarnów Opolski jest społecznym organem doradczym Rady Gminy Tarnów Opolski oraz Wójta Gminy Tarnów Opolski, zwanego dalej Wójtem, w zakresie spraw dotyczących środowiska osób starszych zamieszkujących na terenie gminy Tarnów Opolski.

2. Głównym celem Rady Seniorów, jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów Opolski w szczególności wobec organów Gminy Tarnów Opolski .

3. Siedzibą Rady jest Gmina Tarnów Opolski.

§ 2. 1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:

1) integrowanie seniorów z terenu gminy, wspieranie oraz reprezentowanie ich zbiorowych potrzeb wobec władz Gminy

2) upowszechnianie w społeczności gminnej wiedzy o potrzebach, uprawnieniach i oczekiwaniach seniorów, inicjowanie aktywności w tych sprawach właściwych instytucji działających na terenie Gminy,

3) współdziałanie z Radą Gminy i Wójtem przy inicjowaniu i rozstrzyganiu spraw dotyczących starszych mieszkańców Gminy,

4) zajmowanie stanowiska wobec projektów aktów prawa miejscowego przekazanych Radzie do zaopiniowania,

5) inicjowanie, współpraca i udział w działalności prozdrowotnej, kulturalnej, rekreacyjnej i oświatowej,

6) wnioskowanie i opiniowanie działań na rzecz środowiska seniorów, udział w tworzeniu długofalowych planów i programów w tym zakresie,

7) poszerzanie wpływu seniorów na decyzje w sprawach dotyczących społeczności lokalnej.

2. Rada realizuje swe zadania w szczególności poprzez:

1) współpracę z władzami Gminy przy rozstrzyganiu o istotnych sprawach ludzi starszych,

2) współdziałanie z władzami lokalnymi w celu ustalenia spraw priorytetowych dla środowiska seniorów oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów,

3) zgłaszanie uwag i wniosków do projektów aktów prawa miejscowego przedłożonych Radzie przez Wójta,

4) opracowywanie programów społecznych służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

5) opiniowanie działań służących rozwojowi współpracy władz miasta ze środowiskiem osób starszych,

6) informowanie społeczności gminy o szczególnie ważnych decyzjach i działaniach organów lub jednostek gminnych, innych partnerów oraz organizacji pozarządowych, dotyczących środowiska seniorów

Rozdział 2.
Tryb powoływania.

§ 3. 1. Rada składa się z 11 członków, którzy w roku poprzedzającym rok wyboru ukończyli 60 rok życia.

2. Imienny skład Rady ustala Wójt spośród osób zgłoszonych przez zebrania wiejskie sołectw utworzonych na terenie Gminy oraz rekomendowanych przez instytucje i organizacje działające na rzecz seniorów, a mające swoje siedziby na terenie Gminy.

3. W razie niezgłoszenia przez podmioty wskazane w ust.2 wystarczającej liczby kandydatów do Rady, Wójt samodzielnie ustala skład Rady.

4. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem wyboru Rady przez Wójta co powinno nastąpić nie później niż 3 miesiące od dnia wyborów do Rady Gminy, z zastrzeżeniem ust. 5, a kończy się wraz z upływem bieżącej kadencji Rady Gminy.

5. Kadencja pierwszej Rady rozpoczyna się z dniem wyboru członków Rady przez Wójta, co powinno nastąpić w terminie 2 miesięcy od wejścia w życie uchwały o powołaniu Rady.

6. Członek Rady może być odwołany przez Wójta po złożeniu rezygnacji lub cofnięciu rekomendacji przez podmiot, który go do Rady delegował.

7. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje honorowo, nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

Rozdział 3.
Organizacja wewnętrzna i tryb pracy.

§ 4. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego Rady i Sekretarza Rady, którzy stanowią Prezydium Rady.

2. Przewodniczący Rady Seniorów kieruje jej pracami i reprezentuje na zewnątrz, a w szczególności:

1) ustala termin posiedzenia i porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę,

2) zwołuje posiedzenia,

3) prowadzi obrady,

4) reprezentuje Radę w kontaktach z innymi podmiotami,

5) zaprasza na posiedzenia Rady Seniorów przedstawicieli organizacji i instytucji, które
nie mają swojej reprezentacji w Radzie Seniorów

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Wiceprzewodniczący.

4. Do kompetencji sekretarza należy prowadzenie dokumentacji Rady oraz sporządzanie protokołów z jej posiedzeń.

5. Członków Prezydium Rady wybiera się w odrębnych głosowaniach jawnych, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Rady.

6. Zmiana w składzie Prezydium Rady następuje w trybie właściwym dla ich wyboru, na wniosek zwykłej większości głosów członków Rady.

7. Do zadań Prezydium Rady należy organizowanie pracy Rady, w szczególności: ustalanie porządku zebrania Rady, zawiadamianie członków Rady o zebraniach i innych działaniach z tym związanych, podawanie do publicznej wiadomości informacji o zebraniach i działaniach Rady.

§ 5. 1. Rada obraduje na zebraniach zwoływanych przez Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Zebrania Rady odbywają się nie rzadziej niż 2 razy na rok.

3. O planowanym terminie i tematyce zebrania zawiadamia się członków listownie, co najmniej na tydzień naprzód.

4. Zebranie rozpatruje sprawy zgłoszone przez członków Rady, przez podmioty niebędące członkami Rady albo instytucje działające na rzecz seniorów, a także opiniuje sprawy przedstawiane przez Radę Gminy i Wójta.

5. Podmioty wskazane w ust.4 mogą zgłaszać tematy które mają być poruszone na zebraniu Sekretarzowi Rady w formie pisemnej i ustnej. Temat zgłoszony później niż na tydzień przed wyznaczonym terminem zebrania nie będzie na nim rozpatrywany.

6. Do podjęcia uchwał przez Radę wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady, z zastrzeżeniem § 4 ust.5.

7. Każdy z członków Rady może wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na danym posiedzeniu a także zgłosić Przewodniczącemu tematy do omówienia na kolejnym zebraniu.

§ 6. 1. Rada podejmuje uchwały, które dla swej ważności wymagają zwykłej większości głosów.

2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady.

3. Wszystkie podjęte przez Radę uchwały Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Rady przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy i Wójtowi. Uchwały przekazywane są również podmiotom, których zakresu działalności one dotyczą.

§ 7. Przewodniczący Rady może zaprosić na zebranie Rady pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli instytucji, których działalności dotyczą obrady Rady. Zaproszeni uczestniczą w zebraniu z głosem doradczym.

§ 8. 1. Z zebrania Rady sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) numer, datę, miejsce zebrania,

2) stwierdzenie kworum,

3) porządek zebrania,

4) zwięzły opis referowanych spraw i dyskusji,

5) treść podjętych uchwał wraz z wynikami poszczególnych głosowań,

6) podpis Przewodniczącego a w razie jego nieobecności- Wiceprzewodniczącego Rady.

2. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz wszystkie dokumenty dotyczące poszczególnych spraw omawianych na zebraniu.

Rozdział 4.
Współpraca z organami Gminy

§ 9. 1. Wójt i Rada Gminy współpracują z Radą we wszystkich sprawach dotyczących spraw starszych mieszkańców Gminy i w tym celu zasięgają jej opinii, uczestniczą w zebraniach, rozpatrują wnioski i postulaty Rady oraz włączają członków Rady do udziału w tworzeniu gminnych planów i programów działania.

2. Wójt Zapewnia Radzie obsługę techniczną.

3. Rada w szczególności wspiera inicjatywy Rady Gminy i Wójta podejmowane na rzecz seniorów i na miarę możliwości włącza się do organizacji imprez i innych przedsięwzięć w tym zakresie.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe.

§ 10. Zmiana statutu następuje w trybie właściwym dla jego uchwalenia.


[1]] zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318, Dz. U. z 2014 r. poz. 379 i 1072

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama