reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm. ) uchwala się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lasowice Wielkie w 2015 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Kinder


Załącznik do Uchwały Nr V/27/15
Rady Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 27 marca 2015 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY LASOWICE WIELKIE W ROKU 2015

infoRgrafika

§ 1.

WPROWADZENIE

"Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." (art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Podstawą prawną podjęcia przez Radę Gminy Lasowice Wielkie uchwały w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lasowice Wielkie", zwanego dalej Programem jest art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich.

Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju. Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

1) niekontrolowane rozmnażanie;

2) porzucanie zwierząt przez właścicieli;

3) ucieczki zwierząt;

4) łatwość pozyskiwania zwierząt;

5) panujące mody na dane rasy zwierząt;

6) brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie przestrzegania praw zwierząt z dnia 23 sierpnia 2011 r., zjawisko bezdomności zwierząt utrzymuje się na wysokim poziomie i ma tendencję wzrostową.

Sterylizacja i kastracja (pozbawienie możliwości rozmnażania) zwierząt bezdomnych oraz domowych to norma we wszystkich cywilizowanych krajach oraz najskuteczniejsza metoda unikania niekontrolowanej rozrodczości zwierząt. Program zakłada zachęcanie właścicieli zwierząt do ich sterylizacji i kastracji, poprzez prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych oraz akcji dofinansowywania tych zabiegów.

Koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem ekosystemu wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni (myszy i szczurów). Koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego nie należy ich wyłapywać ani wywozić, lecz stwarzać warunki bytowania w miejscach ich dotychczasowego schronienia. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, Urząd Gminy Lasowice Wielkie finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto, wspiera osoby społecznie opiekujące się tymi zwierzętami (karmicieli) poprzez zapewnienie karmy, w celu dokarmiania kotów.

Realizacja zadań, określonych w Programie, zmierza do ograniczenia liczby bezdomnych zwierząt na terenie gminy Lasowice Wielkie.

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Gminy Lasowice Wielkie, jednostkę organizacyjną, przy pomocy której Wójt Gminy Lasowice Wielkie wykonuje zadania;

2) referacie, należy przez to rozumieć Referat Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Lasowice Wielkie;

3) wójcie, należy przez to rozumieć Wójta Gminy Lasowice Wielkie;

4) programie, należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lasowice Wielkie w 2015 roku;

5) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. 2013.856 j.t.);

6) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty urodzone lub żyjące na wolności (żyjące w otoczeniu człowieka w stanie dzikim);

7) przytulisku, należy przez to rozumieć miejsce czasowego pobytu zwierząt nie będące schroniskiem, w którym zapewnione są właściwe warunki bytowania zwierząt w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;

8) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały;

9) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

2. Koordynatorem Programu jest Wójt Gminy Lasowice Wielkie za pośrednictwem Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Lasowice Wielkie.

3. Realizatorzy Programu:

1) Schronisko/hotel dla bezdomnych zwierząt;

2) Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, współpracujące z Urzędem Gminy Lasowice Wielkie;

3) Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 3.

CEL I ZADANIA PROGRAMU

1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Lasowice Wielkie oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) edukacja mieszkańców gminy w zakresie opieki nad zwierzętami;

2) ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów;

3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Lasowice Wielkie;

4) sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;

5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) odławianie bezdomnych zwierząt;

7) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4.

ZAPEWNIENIE BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM MIEJSCA W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT

1. Gmina zrealizuje obowiązek zapewnienia miejsca bezdomnym zwierzętom w schronisku spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U.2014.1539 j.t.) - "S.O.S dla Zwierząt" z siedzibą w Chorzowie - Maciejowicach, ul. Antoniów 1.

2. Gmina współpracuje z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

§ 5.

OPIEKA NAD WOLNO ŻYJĄCYMI KOTAMI, W TYM ICH DOKARMIANIE

1. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi i nie są odławiane na zasadach określonych w niniejszym Programie.

2. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi realizowane jest poprzez:

- zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów, którzy będą ujęci w gminnym rejestrze,

- finansowania leczenia zwierząt ramach umów zawartych z zakładami leczenia zwierząt.

3. W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących Gmina finansować będzie zabiegi sterylizacji zwierząt.

4. Wójt może wydać społecznemu opiekunowi (karmicielowi) skierowanie na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji oraz leczenia kotów.

5. Wspomniane w ust. 4 skierowanie może zostać wydane również przez Zakład leczenia zwierząt, z którym Gmina zawrze stosowną umowę.

§ 6.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Na terenie Gminy odławianie bezdomnych zwierząt będzie następowało w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie dla bezpieczeństwa.

2. Zgłoszenia o zwierzętach przebywających na terenach ogólnie dostępnych w obrębie Gminy, co do których istnieje przypuszczenie, że są bezdomne, przyjmować będą pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej, którzy podejmą działania zmierzające do ustalenia właściciela bądź opiekuna zwierząt.

3. W przypadku nieustalenia właściciela bądź opiekuna zwierzęcia, o którym mowa w ust. 2 pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej podejmie działania zmierzające do odłowienia zwierzęcia i umieszczenia w schronisku dla zwierząt.

4. Bezdomne zwierzęta odławiane będą przez Przedsiębiorstwo Usług Produkcyjno - Handlowych - Wielobranżowych "GABI" Gabriela Bartoszek, 47-120 Żędowice, ul. Dworcowa 24.

5. Odłowione zwierzęta podlegają przewiezieniu do schroniska "S.O.S dla Zwierząt" z siedzibą w Chorzowie - Maciejowicach, ul. Antoniów 1.

6. Odłowione zwierzę zostanie wydane osobie, która udowodni swoje prawo własności do zwierzęcia, pod warunkiem pokrycia poniesionych przez Gminę kosztów związanych z odłowieniem, opieką weterynaryjną, przewiezieniem i umieszczeniem zwierzęcia w schronisku/hotelu.

7. Bezdomne zwierzęta gospodarskie zostaną przewiezione i umieszczone w gospodarstwie rolnym określonym w § 10 Programu.

§ 7.

OBLIGATORYJNA STERYLIZACJA ALBO KASTRACJA ZWIERZĄT W SCHRONISKACH DLA ZWIERZĄT

1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji/kastracji zwierząt bezdomnych z terenu gminy, oddanych do schroniska/hotelu dla zwierząt.

2. Sterylizacja/kastracja o której mowa w pkt 1 jest obligatoryjnie przeprowadzana każdorazowo, kiedy wyłapane bezdomne zwierzę oddawane jest do schroniska.

3. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) Gmina zawiera umowę z zakładem leczniczym dla zwierząt/lekarzem weterynarii na dokonywanie zabiegów sterylizacji bezdomnych zwierząt oraz na opiekę nad nimi, finansowanych z budżetu Gminy;

2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie Gminy wyłapywane i przewożone do zakładu leczniczego dla zwierząt/lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt 1, w celu wykonania zabiegu sterylizacji;

3) po przeprowadzeniu sterylizacji zwierzęta wrócą do miejsc, w których żyją wolno bądź trafią do adopcji;

4) Gmina pokrywa koszty zabiegu sterylizacji na podstawie wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt/lekarza weterynarii rachunku/faktury.

§ 8.

POSZUKIWANIE WŁAŚCICIELI DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

1. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt poprzez: prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu Gminy, tj. stworzenie elektronicznej bazy na stronie internetowej, umieszczenie zdjęć i informacji dotyczących odłowionych zwierząt na tej stronie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu,

2. Gmina może prowadzić poszukiwania nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt przy pomocy mediów, prowadząc akcje edukacyjne zachęcające do zaopiekowania się bezdomnymi zwierzętami, promowanie adopcji zwierząt bezdomnych.

§ 9.

USYPIANIE ŚLEPYCH MIOTÓW

1. Gmina pokrywa koszty uśpienia ślepych miotów psów lub kotów bezdomnych na terenie Gminy.

2. Określa się następujące zasady finansowania zabiegów, o których mowa w ust. 1:

1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które jeszcze są ślepe i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli;

2) zabieg usypiania ślepych miotów przeprowadza wyłącznie lekarz weterynarii w zakładach leczniczych dla zwierząt;

3) usypianie ślepych miotów wykonywane będzie przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Adam Brzana, Oś nr 10, 46-282 Lasowice Wielkie.

§ 10.

WSKAZANIE GOSPODARSTWA ROLNEGO W CELU ZAPEWNIENIA MIEJSCA DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Wskazuje się gospodarstwo rolne Pana Klaudiusza Dziadek zam. Trzebiszyn nr 27, 46-282 Lasowice Wielkie celem zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

§ 11.

ZAPEWNIENIE CAŁODOBOWEJ OPIEKI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKACH ZDARZEŃ DROGOWYCH Z UDZIAŁEM ZWIERZĄT

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Lasowice Wielkie realizowana będzie przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Adam Brzana, Oś nr 10, 46-282 Lasowice Wielkie

§ 12.

EDUKACJA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

Gmina może prowadzić we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, działania edukacyjne m. in. w zakresie odpowiedniej i właściwej opieki nad zwierzętami, ich humanitarnego traktowania, propagowanie sterylizacji i kastracji zwierząt oraz adopcji zwierząt bezdomnych. Edukacja mieszkańców odbywać się będzie poprzez publikowanie odpowiednich wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w mediach

§ 13.

FINANSOWANIE PROGRAMU

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy w wysokości 10 000,00 zł.

2. Środki finansowe, o których mowa w ust.1, wydatkowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zm.).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama