reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/88/2015 Rady Miejskiej w Prudniku

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379, 1072) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) Rada Miejska w Prudniku uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2015 rok

Zmniejsza się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 801 Oświata i wychowanie
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dział 852 Pomoc społeczna
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę


o kwotęo kwotę

25 000,00


25 000,00

10 000,00

10 000,00


15 000,0015 000,00

Zwiększa się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące
Dział 758 Różne rozliczenia

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów


Dział 801 Oświata i wychowanie

§ 0830 Wpływy z usług


Dział 852 Pomoc społeczna

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę


o kwotę

o kwotę


o kwotę

o kwotę

121 049,93


121 049,93

44 555,03

44 555,03


61 494,90

61 494,90


15 000,00

15 000,00

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe

Nabycie nieruchomości w Prudniku przy ul. Nyskiej - działek nr 1975/140, 1998/140, 2002/140, 2600/140


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki majątkowe

Remont remizy OSP RudziczkaDział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące

w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki majątkowe

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury

w Prudniku - sala kinowa

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę


o kwotę

o kwotę

o kwotę

225 422,00


2 422,00

2 422,00

2 422,00
70 000,00

70 000,00

70 000,00
3 000,00

3 000,00

3 000,00

3 000,00


150 000,00

150 000,00

150 000,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wydatki majątkowe

w tym: dotacje na inwestycje

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania Domu Kultury

w Prudniku - sala kinowa (etap II)

Zarząd Budynków Komunalnych

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki majątkowe

Nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego działek nr 984/1 i 985/1 oraz prawa użytkowania wieczystego działki nr 936/1 wraz z prawem własności budynku, mapa nr 11, obręb Prudnik


Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zakup urządzenia zmniejszającego pobór energii elektrycznej biernej w Urzędzie Miejskim w Prudniku


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Zakup samochodu pożarniczego


Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące

Rezerwa ogólna


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Wymiana i przebudowa wiat przystankowych


Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę

o kwotę

o kwotę
o kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę

o kwotę

o kwotę

321 471,93


152 422,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00
2 422,00

2 422,00

31 765,00

31 765,00

25 000,00

6 765,00
76 000,00

76 000,00

6 000,00

70 000,00

8 975,00

8 975,00

8 975,0044 555,03

8 683,26

8 683,26

35 871,77

30 000,00

5 871,777 754,90

7 754,90

7 754,90

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się budżet po stronie dochodów

Dochody bieżące

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych gminie ustawami

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotęo kwotę


o kwotę

o kwotęo kwotę

37 716,00


37 716,00

8 046,00

8 046,008 046,00


29 670,00

29 670,0029 670,00

Zwiększa się budżet po stronie wydatków


Wydatki bieżące

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 Pozostała działalność

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

§ 4300 Zakup usług pozostałych


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji

kultury

Prudnicki Ośrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

o kwotę

37 716,00


37 716,00

8 046,00

8 046,00

6 812,00

174,00

1 060,00


29 670,00

29 670,00

29 670,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Zbigniew Kosiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Danielewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama