reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/44/15 Rady Powiatu w Oleśnie

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleskiego

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 595, zm. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) Rada Powiatu w Oleśnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleskiego, zwane dalej Zasadami.

§ 2. W przypadku, gdy obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z ustawy, niniejszą uchwałę stosuje się w takim zakresie, w jakim przepisy uchwały nie są sprzeczne z tą ustawą.

§ 3. 1. Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie mieszkańcom Powiatu Oleskiego uczestnictwa w ważnych dla powiatowej wspólnoty samorządowej sprawach, w tym poprzez informowanie mieszkańców o planowanych przedsięwzięciach i ich efektach oraz zbieranie opinii, a także propozycji do wykorzystania przy podejmowaniu decyzji dotyczących tych przedsięwzięć.

2. Konsultacje społeczne mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące chyba, że ustawa stanowi inaczej.

3. Konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Oleskiego mogą być przeprowadzone
w szczególności w sprawach dotyczących:

1) strategii rozwoju Powiatu Oleskiego;

2) wieloletnich planów inwestycyjnych;

3) poszczególnych inwestycji powiatowych o istotnym znaczeniu dla mieszkańców;

4) kierunkowych planów i programów w dziedzinach obejmujących zadania Powiatu Oleskiego.

4. Konsultacje społeczne przeprowadza się:

1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom;

2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich;

3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych zasadach i trybie.

§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Oleskiego.

2. Konsultacje społeczne w zależności od ich przedmiotu mogą mieć zasięg:

1) ogólnopowiatowy - konsultacje powszechne;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonego terytorium (części Powiatu Oleskiego).

3. Konsultacje społeczne uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich mieszkańców.

§ 5. 1. Konsultacje społeczne przeprowadzane są z inicjatywy:

1) Rady Powiatu w Oleśnie;

2) Zarządu Powiatu w Oleśnie;

3) Starosty Oleskiego;

4) grupy mieszkańców Powiatu Oleskiego w liczbie co najmniej 1000 osób.

2. Starosta Oleski lub grupa mieszkańców Powiatu Oleskiego występują do Zarządu Powiatu w Oleśnie z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć listę poparcia. Wzór listy poparcia określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Grupę mieszkańców Powiatu Oleskiego reprezentują pierwsze trzy osoby podpisane na liście poparcia wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

5. W przypadku, gdy z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych występuje Starosta Oleski ust. 3 i 4 nie stosuje się.

6. Zarząd Powiatu w Oleśnie rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie 30 dni od daty jego wpływu. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się wnioskodawcę na piśmie.

7. Wnioski niekompletne lub złożone przez nieuprawnione osoby nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 6. 1. Rada Powiatu w Oleśnie występuje do Zarządu Powiatu w Oleśnie z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie uchwały, w której przedstawia się przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

2. Przewodniczący Rady Powiatu w Oleśnie składa wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych. Wzór wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku, o przeprowadzenie konsultacji społecznych należy dołączyć uchwałę, o której mowa w ust. 1.

4. Zarząd Powiatu w Oleśnie rozpatruje wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w terminie 30 dni od daty jego wpływu. O sposobie rozpatrzenia wniosku informuje się Przewodniczącego Rady Powiatu w Oleśnie na piśmie.

§ 7. 1. Procedurę konsultacji społecznych wszczyna Zarząd Powiatu w Oleśnie w drodze uchwały.

2. W uchwale, o której mowa w ust. 1, Zarząd Powiatu w Oleśnie określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zasięg terytorialny konsultacji;

4) formę konsultacji;

5) osobę odpowiedzialną za przygotowanie konsultacji;

6) sposób udostępnienia dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

3. Konsultacje społeczne ogłasza Starosta Oleski. Wzór ogłoszenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Konsultacje społeczne przeprowadza się w jednej z wybranych form:

1) badania ankietowego;

2) otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami;

3) badania opinii mieszkańców o umieszczonym na stronie internetowej Powiatu Oleskiego projekcie dokumentu, założeniach do projektu dokumentu lub propozycjach rozwiązania ważnej sprawy dla Powiatu Oleskiego, za pomocą formularza zgłoszenia uwag lub formularza ankietowego. Formularze dostarczane są osobiście lub listownie do siedziby Starostwa Powiatowego w Oleśnie albo z pomocą elektronicznej skrzynki podawczej znajdującej się na platformie e-PUAP.

2. O wyborze formy konsultacji społecznych określonych w ust. 1 decyduje Zarząd Powiatu w Oleśnie stosownie do potrzeb i zaistniałych okoliczności.

3. Dopuszcza się łączenie kilku form prowadzenia konsultacji społecznych lub przeprowadzenie konsultacji społecznych w innej formie niż wymieniona w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem konsultacji.

§ 9. 1. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych umieszcza się z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem:

1) na stronie internetowej Powiatu Oleskiego;

2) na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Oleśnie.

2. Dodatkowo ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych może być umieszczone:

1) na stronach internetowych gmin położonych na terenie Powiatu Oleskiego;

2) na tablicach ogłoszeń urzędów gmin na terenie Powiatu Oleskiego;

3) w prasie lokalnej;

4) w innych zwyczajowo przyjętych miejscach.

3. Starostwo Powiatowe w Oleśnie na stronie internetowej Powiatu Oleskiego prowadzi i utrzymuje specjalną zakładkę dotyczącą konsultacji społecznych, która zawiera podstawowe informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji społecznych, sposobach ich rozpatrzenia, podjętych przez Zarząd Powiatu w Oleśnie uchwałach w sprawie konsultacji społecznych, a także o wynikach tych konsultacji.

§ 10. 1. Spotkaniom przeprowadzanym w ramach konsultacji społecznych przewodniczy Starosta Oleski, a podczas jego nieobecności - Wicestarosta albo inna osoba upoważniona przez Starostę Oleskiego.

2. Ze spotkania sporządza się protokół, do którego dołączana jest lista osób obecnych na spotkaniu. W protokole umieszcza się informację o formie zawiadomienia, terminie konsultacji społecznych, osobie reprezentującej Powiat, temacie spotkania, przebiegu dyskusji, podjętych ustaleniach i przedstawionych opiniach.

§ 11. 1. Z przeprowadzonych konsultacji społecznych osoba odpowiedzialna za przygotowanie tych konsultacji sporządza raport podsumowujący, który zawiera co najmniej informacje o:

1) celu konsultacji;

2) zasięgu konsultacji;

3) przebiegu konsultacji i wykorzystanych formach konsultacji;

4) wynikach konsultacji społecznych;

5) rozstrzygnięciach lub rekomendowanych kierunkach działań;

6) kwestiach wymagających dalszych uzgodnień;

7) obszarach, w których nie osiągnięto konsensusu.

2. Raport, o którym mowa w ust. 1, po przedłożeniu Zarządowi Powiatu w Oleśnie, podlega opublikowaniu na stronie internetowej Powiatu Oleskiego, w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.

§ 12. 1. Obsługę informacyjno-organizacyjną konsultacji społecznych zapewnia osoba odpowiedzialna za przygotowanie konsultacji, wyznaczona przez Zarząd Powiatu w Oleśnie.

2. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych pokrywane są z budżetu Powiatu Oleskiego.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oleśnie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu


Ewa Cichoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Niniejszym, wnioskuję o przeprowadzenie konsultacji społecznych na terenie Powiatu Oleskiego.

1.

Przedmiot konsultacji (czego będą dotyczyć konsultacje)

2.

Termin przeprowadzenia konsultacji (proponowany czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji)

3.

Zasięg konsultacji (wskazanie adresata konsultacji)

4.

Forma konsultacji

5.

Uzasadnienie celowości przeprowadzenia konsultacji

6.

Osoba, z którą należy kontaktować się w sprawie wniosku

7.

Inicjator przeprowadzenia konsultacji

.....................................................

(Podpis wnioskodawcy)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

LISTA POPARCIA WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA TERENIE POWIATU OLESKIEGO

Niniejszym udzielam poparcia wnioskowi złożonemu przez (imiona i nazwiska osób składających wniosek)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

o poddanie konsultacji społecznej inicjatywy dotyczącej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Podpis mieszkańca


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/44/15
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 24 czerwca 2015 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Na podstawie § 7 ust. 3 uchwały Nr VIII/44/15 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Oleskiego oraz na podstawie Uchwały nr …./…./….. Zarządu Powiatu w Oleśnie z dnia ……………., Starosta Oleski

OGŁASZA

konsultacje społeczne z mieszkańcami Powiatu Oleskiego w sprawie:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje społeczne w przedmiotowej sprawie odbędą się w formie:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Konsultacje społeczne uznaje się za ważne, bez względu na liczbę osób biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z procedurą konsultacji społecznych, określoną w powyżej wskazanych Zasadach.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama