reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XIV/99/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 5 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 849, zm. z 2015 r. poz. 528 i 774) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów :

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,84 zł,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,46 zł,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,29 zł,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni - 3,00 zł.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,69 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 22,00 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,40 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,50 zł,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 7,40 zł,

3) od budowli:

a) wykorzystywanych bezpośrednio do odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz dostarczania wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 1 %,

b) pozostałych od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - 2 %,

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XIII/84/2015 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 października 2015 r.

§ 3. Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXXVII/288/2013 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 31 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu


Damian Bosowski


Uzasadnienie

do projektu uchwały rady miejskiej w kietrzu

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Roczne stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłaszanych przez Ministra Finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Konieczność podjęcia przedstawionej uchwały jest spowodowana wprowadzeniem nowej stawki w podatku od nieruchomości. Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą prezydent podpisał 27 października 2015 r., natomiast opublikowana została w dniu 3 listopada 2015 r. Nowy przepis zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Art. 37 ustawy o rewitalizacji wprowadza zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dodając nową stawkę w podatku od nieruchomości dotyczącą gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.

Nowa, podwyższona stawka podatku będzie miała zastosowanie na obszarze specjalnego obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę, nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od dnia wejścia w życie planu. Stawka dla takich nieruchomości ma wynosić 3 zł od 1 m2. Wysokość pozostałych stawek podatku od nieruchomości jest w wysokosci takiej jaka została określona w uchwale z dnia 29.10.2015 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Dziennikarka ekonomiczna, szkoleniowiec z pasją

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama