reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/152/15 Rady Powiatu Strzeleckiego

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. b i d, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150) oraz Uchwały Nr XLV/389/10 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się budżet Powiatu Strzeleckiego na rok 2016

1. Dochody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 76.665.266 zł, z tego:

1)dochody bieżące: 65.899.891 zł w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat: 6.209.256 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu dotacji i środków otrzymanych na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 56.500 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

c) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 112.820 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej: 12.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 3a do niniejszej uchwały,

e) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian: 160.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2)dochody majątkowe: 10.765.375 zł, w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: 352.500 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1, 1a i 4 do niniejszej uchwały,

b) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 5.621.992 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,

c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 460.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. Przychody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 6.857.985 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ogółem: 80.940.729 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1)Wydatki bieżące: 62.337.587 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 51.733.852 zł; w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 39.049.090 zł;

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 12.684.762 zł;

b) dotacje na zadania bieżące: 7.511.757 zł; w tym:

- na wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego: 618.601 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.481.752 zł;

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 56.500 zł;

e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat przypadające do spłaty w roku budżetowym 2016: 166.634 zł;

f) wydatki na obsługę długu powiatu: 387.092 zł;

2)Wydatki majątkowe: 18.603.142 zł, z tego:

a) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (inwestycje i zakupy inwestycyjne): 17.910.778 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań powiatu: 11.750.778 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 6 i 6a do niniejszej uchwały,

b) pozostałe wydatki majątkowe: 692.364 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: 67.214 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych: 150.000 zł, zgodnie z Załącznikami Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały;

4. Rozchody budżetu powiatu w wysokości ogółem: 2.582.522 zł, z tego :

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów: 2.582.522 zł;

- zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2. Planowany w wysokości 4.275.463 zł deficyt budżetu powiatu sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.000.000 zł oraz z kredytu w wysokości 1.275.463 zł.

§ 3. W budżecie Powiatu tworzy się:

1)rezerwę ogólną w wysokości: 447.908 zł,

2)rezerwy celowe w łącznej wysokości: 800.000 zł; z tego:

a) rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki oraz w niepublicznych jednostkach systemu oświaty (realizowane w dziale 801 - Oświata i wychowanie i w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza) w wysokości: 380.000 zł, w tym na realizację grantów edukacyjnych: 80.000 zł

b) rezerwę celową na realizację zadań własnych Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym - Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) w wysokości: 120.000 zł,

c) rezerwę celową na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości: 300.000 zł.

§ 4. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Powiatowi odrębnymi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane) w wysokości: 6.209.256 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: 12.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych) w wysokości: dochody 352.500 zł, wydatki 750.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zamieszcza się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w roku 2016 z budżetu Powiatu Strzeleckiego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (1.785.344 zł) i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (5.943.627 zł), z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań Powiatu w łącznej kwocie: 7.728.971 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego finansowanych z tych dochodów związanych z realizacją przez Powiat zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016 w wysokości: 160.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez powiat w roku budżetowym 2016 w wysokości 1.000.000 złotych.

§ 10. Ustala się w roku budżetowym 2016 limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu, finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.857.985 złotych.

§ 11. Określa się wysokość sumy, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku budżetowym 2016 na kwotę 9.857.985 złotych.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2016 w łącznej kwocie 1.000.000 złotych.

§ 13. Określa się wielkość środków na finansowanie wydatków związanych z obejmowaniem patronatem określonych przedsięwzięć promujących Powiat na kwotę 20.000 złotych.

§ 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego 2016 przejściowego deficytu budżetu powiatu do wysokości 3.000.000 zł,

2)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach lub w formie depozytu u Ministra Finansów,

3)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

4)dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych,

5)przekazania swoich uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami w obrębie jednego rozdziału za wyjątkiem paragrafów wydatków dotyczących wynagrodzeń, nagród, należności funkcjonariuszy, uposażeń i honorariów wraz z wynikającymi z odrębnych przepisów pochodnymi od tych wydatków oraz paragrafów wydatków majątkowych w zakresie powodującym zarówno ich zwiększenie jak i zmniejszenie.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Krawiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Prognozowane dochody budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 według ich źródeł, w podziale na główne grupy dochodów (z wyszczególnieniem dochodów bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf

Prognozowane dochody budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na rok 2016 w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków wymienionych w art. 236 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi ustawami (w podziale na dochody i wydatki bieżące i majątkowe z wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane)


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2016 związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między JST (z wyszczególnieniem dochodów i wydatków bieżących i majątkowych)


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych do udzielenia w roku 2016 z budżetu powiatu strzeleckiego kwot dotacji,
w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Limit wydatków majątkowych na rok budżetowy 2016


Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6a.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane w roku budżetowym 2016 ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej, środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, innych niż środki pochodzące z budżetu unii europejskiej oraz zadań wynikających z kontraktów wojewódzkich zawartych między radą ministrów a samorządem województwa, w części związanej z realizacją zadań powiatu strzeleckiego


Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6b.pdf

Wykaz projektów (planowanych do realizacji/realizowanych) w roku budżetowym 2016 w ramach poszczególnych programów operacyjnych z wyszczególnieniem wysokości środków planowanych na ich realizację, w tym stanowiących wkład własny powiatu na rok budżetowy


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu powiatu strzeleckiego finansowanych z tych dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2016


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów budżetu Powiatu na rok 2016


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/152/15
Rady Powiatu Strzeleckiego
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan rozchodów budżetu Powiatu na rok 2016

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama