Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XII/136/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Krapkowice" na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin i likwidacji dotychczasowej aglomeracji "Krapkowice"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 pkt 1 i 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1392), art. 43 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32, poz. 159 z późn. zm.) Sejmik Województwa Opolskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację "Krapkowice", położoną na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin.

2. W skład aglomeracji Krapkowice wchodzą następujące miejscowości:

1) W gminie Krapkowice - Krapkowice, Dąbrówka Górna, Rogów Opolski, Gwoździce, Steblów, Żywocice;

2) W gminie Strzeleczki - Strzeleczki, Dobra, Komorniki, Łowkowice;

3) W gminie Prószków - Zimnice Wielkie;

4) W gminie Gogolin - Odrowąż.

3. Równoważna liczba mieszkańców (RLM) aglomeracji Krapkowice wynosi 40 852.

4. Ścieki komunalne z obszaru aglomeracji Krapkowice oczyszczane są na oczyszczalni zlokalizowanej w miejscowości Krapkowice.

§ 2. Granice i obszar aglomeracji "Krapkowice" określone są na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Likwiduje się aglomerację "Krapkowice" wyznaczoną Uchwałą nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji "Krapkowice" na obszarze gmin: Krapkowice, Strzeleczki, Prószków, Gogolin (Dz. Urz. Woj. Op. nr 101 z 2009 r., poz. 1430).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Opolskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Sejmiku


Norbert Krajczy


Załącznik do Uchwały Nr XII/136/2015
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik_.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe