Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr IX/45/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew

z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej oraz zmian w uchwale budżetowej gminy Polska Cerekiew na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 1 456 700,13 zł (dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 33 095,17 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 423 604,96 zł)

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2015 o kwotę 2 130 319 zł (wydatki bieżące zwiększa
się o kwotę 400 521,14 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 530 840,14 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 673 618,87 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3. W związku ze zmianami dochodów i wydatków budżetu gminy o których mowa w § 1 powodującymi zmiany:

- planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. jak w zał. nr 3 do niniejszej uchwały

- planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. jak w zał. nr 4 do niniejszej uchwały

§ 4. Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniony Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr VIII/44/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
w Polskiej Cerekwi.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Kołeczko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 września 2015 r.

Zestawienie zmian dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015r.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność

195 120

390 261,14

60016

Drogi publiczne gminne

195 120

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

195 120

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

390 261,14

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

390261,14

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

376 949

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

376 949

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

376 949

758

Różne rozliczenia

33 618,83

75814

Różne rozliczenia finansowe

33 618,83

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

33 618,83

852

Pomoc społeczna

11 180

11 180

85216

Zasiłki stałe

11 180

11 180

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

11 180

świadczenia na rzecz osób fizycznych

11 180

Zmniejszenie planu dochodów w zł

Zmniejszenie wydatków

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

920

920

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

920

920

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

920

świadczenia na rzecz osób fizycznych

100

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

820

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

820

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

257 000

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

257 000

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

257 000

926

Kultura fizyczna

392 043

92601

Obiekty sportowe

392 043

0970

Wpływy z różnych dochodów

392 043

II. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

-33 095,17

400 521,14

III. Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu dochodów w zł

Zmniejszenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność

195 120

390 261,14

60016

Drogi publiczne gminne

195 120

390 261,14

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

195 120

inwestycje i zakupy inwestycyjne

390 261,14

700

Gospodarka mieszkaniowa

300 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

300 000

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

300 000

750

Administracja publiczna

102 000

120 000

75023

Urzędy gmin

102 000

120 000

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

102 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

120 000

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy

120 000

926

Kultura fizyczna

833 522

2 030 579

92601

Obiekty sportowe

833 522

2 030 579

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

708 494

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

708 494

6209

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

125 028

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp

125 028

inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:

2 030 579

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy

2 030 579

Zwiększenie planu dochodów w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność

10 000

60016

Drogi publiczne gminne

10 000

inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000

758

Różne rozliczenia

7 037,04

75814

Rożne rozliczenia finansowe

7 037,04

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

7 037,04

IV. Razem zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

- 1423 604,96

- 2 530 840,14

V. Zmiany w planie przychodów

§

Zwiększenie planu przychodów w zł

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

131 395,13

Zmniejszenie planu przychodów w zł

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

805 014

VI. Razem zmiany w planie przychodów

- 673 618,87

VII. Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu wydatków w zł

Zwiększenie planu wydatków w zł

600

Transport i łączność *

4 029,94

60017

Drogi wewnętrzne

4 029,94

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 029,94

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 029,94

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 100

5 129,94

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

1 100

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 100

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 100

92195

Pozostała działalność**

1 100

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

1 100

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 100

92195

Pozostała działalność*

4 029,94

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

4 029,94

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

4 029,94

IV. Razem zmiany w planie wydatków bieżących

5 129,94

5 129,94


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 września 2015 r.

Zmiany w przychodach budżetu gminy w roku 2015

1. W zał. Nr 3 do uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 30 grudnia 2014 r. zmienionym uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 25 marca 2015 r. oraz uchwałą Nr VI/30/2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 20 maja 2015 r w "Przychodach i rozchodach budżetu w 2015 r" :

1) w pkt. 2 .§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" zmniejsza się przychody o kwotę 805 014 zł,

2) w pkt 3.§ 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy" zwiększa się przychody o kwotę 131 395,13 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r

Dochody bieżące

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie planu dochodów w zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

920

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

920

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

920

Razem

920


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Wydatki bieżące

Dział

Rozdział

Zmniejszenie planu wydatków w zł

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

920

75107

Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

920

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

100

wydatki jednostek budżetowych, w tym:

820

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

820

Razem

920


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/45/2015
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 23 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5


Uzasadnienie

Zwiększa się plan wydatków w rozdziale

85216 o kwotę 11 180 zł - na zasiłki stałe (zadanie zlecone)

60016 o kwotę 10 000 zł - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Raciborskiej i Michalika w Polskiej Cerekwi

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale:

75107 o kwotę 920 zł - wybory Prezydenta RP (zadanie zlecone)

75023 o kwotę 120 000 zł - e-urząd dla mieszkańca - zadanie wykonywane przez koordynatora projektu

92601 o kwotę 2 030 579 zł - Projekt Konie bez granic ze względu na brak dofinansowania projektu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe