Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała Nr XIV/130/2016 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 211 i art.212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 25.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 172.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 50.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

1) po stronie dochodów ogółem 34.480.759,39 zł w tym:

a) dochody bieżące 32.680.759,39 zł,

b) dochody majątkowe 1.800.000,00 zł;

2) po stronie wydatków 35.860.549,85 zł w tym:

a) wydatki bieżące 31.129.975,44 zł,

b) wydatki majątkowe 4.730.574,41 zł.

§ 3. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 147.600,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ( § 950). Plan przychodów po zmianie wynosi 3.667.062,08 zł.

§ 4. Dokonuje się następujących zmian w wykazie inwestycji:

1) zwiększa się środki na zadaniu "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa placu rynku" (dokumentacja) ( rozdz. 90095) o kwotę 10.000,00 zł;

2) wprowadza się zadanie "Przebudowa odcinka chodnika w miejscowości Dobrodzień przy ul. Edyty Stein" (rozdz. 60016) na kwotę 23.300,00 zł;

3) zmniejsza się środki na zadaniu "Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu - przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Pl. Wolności w Dobrodzieniu" ( rozdz. 60016) o kwotę 50.000,00 zł;

4) wprowadza się zadanie "Dotacja dla Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na dofinansowanie I etapu modernizacji sali widowiskowo-kinowej " (rozdz. 92109) na kwotę 139.000,00 zł;

5) zmienia się nazwę zadania "Budowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Główczycach" na "Przebudowa drogi gminnej ul. Wystrzycka w Główczycach".

§ 5. Dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Karpinski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/130/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 marca 2016 r.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące (własne)

Dział

Rozdział

Treść

Zwiększenie

710

Działalność usługowa

23 300,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

23 300,00

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

23 300,00

852

Pomoc społeczna

2 000,00

85295

Pozostała działalność

2 000,00

Dotacje na zadania bieżące

2 000,00

Razem zwiększenia

25 300,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/130/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 marca 2016 r.

Wydatki majątkowe (własne)

Wydatki majątkowe (własne)

Dział

Rozdział

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

600

Transport i łączność

23 300,00

50 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

23 300,00

50 000,00

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

23 300,00

50 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

0,00

90095

Pozostała działalność

10 000,00

0,00

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne

10 000,00

0,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

139 000,00

0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

139 000,00

0,00

Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja)

139 000,00

0,00

Razem zwiększenia/zmniejszenia

172 300,00

50 000,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/130/2016
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu
z dnia 21 marca 2016 r.

Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu w roku 2016 r.

Wyszczególnienie

Rozdz.

Kwota dotacji

Zwiększenie

Kwota dotacji po zmianie

A

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - ogółem

1.689.801,84

141.000,00

1.830.801,84

I

Dotacje podmiotowe - ogółem

1.631.500,00

-

1.631.500,00

1.

Dotacje dla instytucji kultury

1.631.500,00

-

1.631.500,00

- Dobrodzieński Ośrodek Kultury i Sportu

92109

1.402.000,00

-

1.402.000,00

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

92116

229.500,00

-

229.500,00

II

Dotacja celowe - ogółem

58.301,84

141.000,00

199.301,84

- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli

80146

15.864,38

-

15.864,38

- dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli

85446

637,46

-

637,46

- dotacja dla instytucji kultury

85154

22.300,00

-

22.300,00

- dotacja dla instytucji kultury

92109

0,00

139.000,00

139.000,00

- dotacja dla powiatu dla Zespołu Szkół w Dobrodzieniu

85154

1.500,00

-

1.500,00

- dotacja dla powiatu na dowóz osób niepełnosprawnych na warsztaty do Sowczyc

85295

3.000,00

2.000,00

5.000,00

- dotacja dla Przychodni Terapii i Uzależnień

85154

15.000,00

-

15.000,00

B

Dotacja dla sektora spoza sektora finansów publicznych - ogółem

1.913.443,28

-

1.913.443,28

I

Dotacja podmiotowe - ogółem

1.646.243,28

-

1.646.243,28

1.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gosławicach

80101

569.489,28

-

569.489,28

2.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Gosławicach

80104

216.000,00

-

216.000,00

3.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bzinicy Starej

80101

80150

505.884,00

48.000,00

-

505.884,00

48.000,00

4.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Błachowie

80104

80149

284.000,00

22.870,00

284.000,00

22.870,00

II

Dotacje celowe - ogółem

267.200,00

-

267.200,00

1.

Dotacja na realizację programu w zakresie sportu i kultury fizycznej

99.000,00

-

99.000,00

- piłki nożnej w mieście

- piłki nożnej w mieście

- koszykówki

- koszykówki

92695

68.000,00

-

68.000,00

85154

6.000,00

-

6.000,00

85154

1.000,00

-

1.000,00

92695

24.000,00

-

24.000,00

2.

Dotacje na realizację programów "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego"

12.000,00

-

12.000,00

- kultury pożarnictwa na Górnym Śląsku

- podtrzymanie tradycji i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych

92195

8.000,00

-

8.000,00

92195

4.000,00

-

4.000,00

3.

Dotacja na realizację programu "Pomoc w świadczeniu całodobowych usług medycznych i rehabilitacyjnych"

85295

106.000,00

-

106.000,00

4.

Dotacja na realizację programu "Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym"

92105

5.500,00

-

5.500,00

5.

Dotacja na realizację zadań w celu poprawy warunków lokalowych w zakresie rekreacyjno-sportowym

92695

20.000,00

-

20.000,00

6.

Dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania i popularyzacji lokalnej twórczości

92195

4.000,00

-

4.000,00

7.

Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż i umundurowania

75412

3.000,00

-

3.000,00

8

Dotacja dla OSP w Pludrach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego i agregatu prądotwrórczego

75412

6.500,00

-

6.500,00

9

Dotacja dla OSP w Główczycach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.

75412

1.300,00

-

1.300,00

10

Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu wyposażenia i umundurowania

75412

1.600,00

-

1.600,00

11

Dotacja dla OSP w Szemrowicach na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego

75412

3.300,00

-

3.300,00

12

Dotacja dla OSP w Rzędowicach na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż.

75412

600,00

-

600,00

13

Dotacja dla OSP w Malichów - Kocury na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania

75412

1.500,00

-

1.500,00

14

Dotacja dla OSP w Dobrodzieniu na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania

75412

1.500,00

-

1.500,00

15

Dotacja dla OSP w Bzinicy Starej na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż. i umundurowania

75412

1.400,00

-

1.400,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe